SFS 1974:573

740573.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:573 Lag

u.kom f räa , ryck=. <>"⬢ ändring i rättegångsbalken;

Utfärdad den 10 maj 1974.

den 2 juli 1974

1268

Kungl. Majli förordnar med riksdagen' i fråga om rättegångsbalken^
dels alt 1 kap. i, 5 och 10 §§. 2 kap. 4-7 §§, 4 kap. 1 och 4 §§, 5 kap.

6 §, 6 kap. 1, 9, 10 och 13 §§, 7 kap. 1-3 §§, 8 kap. 1 §, 12 kap. 3 och

10 §§, 17 kap. 8 §, 18 kap. 8 §; 19 kap. 2 §, 20 kap. 7 §, 21 kap . 10 §, 23
kap. 24 §, 28 kap. 14 §, 30 kap. 7 och 14 §§, 31 kap. 1 §, 36 kap. 24 och

25 §§, 40 ka p. 18 §, 45 kap. 18 § samt 48 kap. 1, 4, 8, 9, 11, 14 och 20 §§
ordet "Konungen' i olika böjningsformer skall bytas ut mot
'regeringen" i mots varande form,

dels att 2 kap. 2 §, 3 kap. 1-4 och 6 §§, 4 kap. 2 §, 7 kap. 4 §, 20 kap.

10 §, 22 kap. 8 § och 23 kap. 22 § skall ha nedan angivna lydelse.

2 kap.

2 §3 Hovrätt tillkommer att som första domstol upptaga mål om

ansvar eller enskilt anspråk på grund av brott som i utövningen av

' Prop. 1974:35, KU 2 1, rskr 160.

- Senaste lydelse av

23 kap.

1 kap. 1 § 1969:244

28 kap.

I kap. 5 § 1969; 244

30 kap.

1 kap. 10 § 1969: 244

30 kap.

4 kap. 1 § 1973:240

31 kap.

5 kap. 6 § 1968: 193

36 kap.

6 kap. 1 § 1964: 166

45 kap.

6kap. 9 § 1958:8

48 kap.

7 kap. 1�3 §§ 1947: 616 48 kap.

12 kap. 3 § 1956: 230

48 kap.

18 kap. 8 § 1973: 240

48 kap.

19 kap. 2 § 1957:299

48 kap.

20 kap. 7 § 1971: 240

48 kap.

21 kap. 10 § 1972:430

48 kap.

^ Senaste lydel.se 1971:1060.

24 § 1969: 588

14 § 1964: 166

7§ 1973:240

14 § 1969: 101 (jfr 1969: 102)

1 § 1972:430

24 § 1966: 6!

18 § 1969: 101 (jfr 1969: 102)

I 8 1968: 193

4 § 1968: 193

8 § 1968: 193

9 § 1968: 193

II § 1968: 193 (jfr 1969: 505)

14 8 1968: 193

20 § 1968: 193.

¬

background image

tjänsten eller uppdraget begåtts av domare i allmän underrätt eller
krigsrätt eller av konkursdomare, inskrivningsdomare eller annan som
vid inskrivningsmyndighet har förordnats att handlägga inskriv­

ningsärende.

Hovrätt är i övrigt första domstol i mål, beträffande vilka så

föreskrives i lag.

SFS 1974:573

3 kap.

1 § Högsta domstolen är överrätt i mål, som fullföljas från hovrätt.

2

Att i högsta domstolen talan i visst fall må föras mot beslut av

advokatsamfundets styrelse eller annat samfundets organ, stadgas i 8

kap. 8 §.

3

Högsta domstolen tillkommer att som första domstol upptaga

mål om ansvar eller enskilt anspråk på grund av brott som i utö vningen

av tjänsten eller uppdraget begåtts av statsråd, justitieråd, regerings­

råd, riksdagens ombudsman, justitiekanslern, riksåklagaren eller den

som utövar något av dessa ämbeten eller av hovrättsdomare eller

revisionssekreterare.

Högsta domstolen tillkommer vidare att som första domstol pröva

fråga huruvida justitieråd eller regeringsråd skall skiljas eller avstängas

från sin tjänst eller vara skyldig att undergå läkarundersökning. Högsta

domstolen är i övrigt första domstol i mål, beträffande vilka så före­
skrives i lag.

4

Högsta domstolen utgöres av tjugotvå justitieråd eller det högre

antal som av särskilda skäl finnes erforderligt. Justitieråden skola vara

lagfarna. De få icke i nneha eller utöva annat ämbete.

Regeringen förordnar ett av justitieråden att vara domstolens ord­

förande.

Högsta domstolen skall vara delad i två eller flera avdelningar.

Avdelningarna äro lika behöriga att upptaga mål, som högsta

domstolen handlägger.

Högsta domstolens ordförande är tillika ordförande på en avdelning.

Ordförande på annan avdelning är det justitieråd som regeringen

förordnar.

Justitieråden indelas till tjänstgöring på avdelningarna för viss

lidsperiod enligt grunder som högsta domstolen beslutar.

6 §"' Avdelning av högsta domstolen är domför med fem ledamöter.

Ej må flera än sju sitta i rä tten. 1 behandling av fråga rörande tillstånd,

att talan må komma under högsta domstolens prövning, skola tre

'' Senaste lydelse 1963:149. �ndringen innebär att första stycket upphävs.

' Senaste lydelse 1972:218.

^ Sen aste lydelse 1972:147.

^ Se naste lydelse 1972:147.

1269

¬

background image

SFS 1974:573

ledamöter deltaga. Fråga om prövningstillstånd, som förklarats vilande

enligt 54 kap. 11 § första stycket, avgöres dock av de ledamöter som

pröva målet.

4 kap.

2 §8 Domare, som avses i 1 kap. 2 §, 2 kap. 3 § eller 3 kap. 4 §,

utnämnes av regeringen. Revisionssekreterare utnämnes eller

förordnas av regeringen.

7 kap.

4 §' Allmän åklagare vid underrätt och hovrätt är statsåklagare eller

distriktsåklagare.

Riksåklagaren är dock allmän åklagare vid underrätt och hovrätt i

mål om ansvar eller enskilt anspråk på grund av brott som i utövning en

av t jänsten eller uppdraget begåtts av statstjänsteman, som ej är under­

kastad disciplinär bestraffning, av ledamot av domstol eller central

statlig förvalningsmyndighet, som ej är statstjänsteman, eller av

krigsman, som bestrider regementschefs eller därmed likställd eller

högre tjänst.

Allmän åklagare vid högsta domstolen är riksåklagaren.
Har talan till h ögsta domstolen fullföljts allenast av enskild part, må

åklagartalan där, efter riksåklagarens förordnande, föras av lägre

åklagare.

Närmare bestämmelser om fördelningen av uppgifterna mellan

åklagarna meddelas i de för dem gällande instruktionerna.

20 kap.

10

Vad i 8 och 9 §§ stadgats om rätt för målsäganden att väcka

åtal eller övertaga eller i högre rätt fullfölja väckt åtal gäller icke i

fråga om brott, som avses i 3 k ap. 3 § och 7 kap. 4 § andra stycket.

22 kap.

8 §" Talan om enskilt anspråk på grund av brott, som avses i 3 kap.

3 § och 7 kap. 4 § andra stycket, må ej väckas av målsäganden, med

mindre åtal för brottet äger rum eller talan biträdes av någon som är
behörig att besluta sådant åtal.

1270

23 kap.
22 §" Förundersökning enligt detta kapitel är, om tillräckliga skäl för
åtal ändock föreligga, ej erforderlig beträffande brott, för vilket icke

" Senaste lydelse 1969:244.

' Senaste lydelse 1965:585.

Senaste lydelse 1965:585.

" Senaste lydelse 1965:585.

Senaste lydelse 1965:585.

¬

background image

svårare påföljd än böter är stadgad, eller beträffande brott, som avses i

45 kap. 2 § första eller andra stycket. Ej heller är förundersökning

erforderlig i mål om brott, som avses i 3 kap. 3 § och 7 kap. 4 § andra
stycket, med mindre anledning förekommer till ådömande av annan

påföljd än böter eller suspension.

Vill åklagaren utvidga väckt åtal, må det ske, utan att förunder­

sökning enligt detta kapitel ägt rum.

SFS 1974:573

Denna lag träder i kraft den 1 jan uari 1975.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.