SFS 1974:831

740831.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974:831

om ändring i rättegångsbalken;

utkom fr an trycket

den 19 dec. 1974

utfärdad den 13 december 1974.

Kungl. Majrt förordnar med riksdagen^ att 28 kap. 13 § rättegångs­

balken skall h a nedan angivna lydelse.

28 KAP.

13 § Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning gälle i

tillämpliga delar vad i 4, 8 och 9 §§ är stadgat om husrannsakan. �r

fara i dröj smål, må åtgärd, som nu sagts, beslutas av polisman.

Förrättning, som är av mera väsentlig omfattning, skall verkställas

inomhus och i avskilt rum. Verkställes den av annan än läkare, skall

såvitt möjligt ett av förrättningsmannen anmodat trovärdigt vittne

närvara. Blodprov må ej tagas av annan än läkare eller legitimerad

sjuksköterska. Annan mera ingående undersökning må utföras endast
av läkare.

Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning å kvinna må ej verkställas

eller bevittnas av annan än kvinna eller läkare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

1 Prop. 1974:154, JuU 37 , rskr 3 52.

1711

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.