SFS 1982:522

820522.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:522

Lag

Utkom från trycket

oiTi ändring i rä ttegångsbalken;

den 24 juni 1982

utfärdad den 17 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 36 kap. 5 och 8 §§ samt 49 kap.

4 § rättegån gsbalken skall ha nedan a ngivna lydelse.

36 kap.
5

Den som till följd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap. I § sekretesslagen

(1980; ICO) eller be stämmelse, till vilken hä nvisas i något av d essa lagrum,
ej äger lämna uppgift må e j höras som vittne därom utan tillstånd från den

myndighet i va rs verksamhet uppgiften har i nhämtats.

1084

^ Senaste lydelse 1 981; 510,

t

K}

Prop. 1981/82:164. KU 19 81/82: 31, rskr 1981/82:409.

¬

background image

Ej heller må advokat, läkare, tandläkare, barnmorska, sjuksköterska,

SFS 1982:522

kurator vid familjerådgivningsbyrå, som drives av kommun, landstings­

kommun, församling eller kyrklig samfällighet, eller deras biträden höras

angående något, som på grund av denna deras ställning förtrotts dem eller
de i samband därmed erfarit, med mindre det är i lag medgivet eller den, till

vilkens förmån tystnadsplikten gäller, samtycker därtill.

Rättegångsombud, biträde eller försvarare må ej höras som vittne om

vad för uppdragets fullgörande förtrotts honom, med mindre p arten medgi­

ver, att det må yppas.

Utan hinder av vad i andr a eller tredje stycket sägs vare annan än för­

svarare skyldig att avgiva utsaga i mål angående brott, för vilket icke är
stadgat lindrigare straff än fängelse i två å r.

Om tystnadsplikt för präst inom svenska kyrkan är särskilt stadgat.

Präst inom annat trossamfund än svenska kyrkan eller den som i såd ant

samfund intager motsvarande ställning må icke höras som vittne om något

som han vid enskilt skriftermål eller under själavårdande samtal i övrigt

har erfarit.

Den som har ty stnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, 9 §

radioansvarighetslagen (1966:756), 1 § lagen (1982:460) om ansvarighet

för närradio eller 11 § lagen (1982 : 521) om ansv arighet för taltidningar får

höras som vittne om för hållanden som tystnadsplikten avser endast i den
mån det föreskrivs i näm nda paragrafer.

8

Rätten må förelägga den som skall höras som vittne att, innan han

infinner sig för avgivande av vittnesmål, uppliva sin kunskap om vad vitt­
nesförhöret gäller genom att granska för vittnet tillgängliga räkenskaps­

böcker, anteckningar eller andra handlingar eller besiktiga plats eller före­
mål, om såd ant kan ske utan avsevärd olägenhet för vittnet.

Om rätten enligt 3 kap. 3 § 5 tryckfrihetsförordningen, 9 § första stycket

5 rad ioansvarighetslagen (1966:756) elle r II § 5 lagen (1982:521) om an­
svarighet för taltidningar skall pröva om någon, som är skyldig att hemlig­
hålla en uppgift som avses där, ändå får höras som vittne därom, skall rät­

ten fö rst, om inte särskilda skäl föranleder annat, inhämta yttrande från

det företag, hos vilket han har erhållit vetskap om uppgiften.

49 kap.

4 §" Talan mot underrätts beslut under rättegången skall föras särskilt,

om rätten

1. avvisat ombud, biträde eller försvarare;

2. ogillat tredje mans yrkande att få som intervenient deltaga i rätte­

gången:

3. förelagt en part eller någon a nnan att förete skriftligt bevis eller att

tillhandahålla föremål för syn eller besiktning eller också enligt 3 kap. 3 § 5

tryckfrihetsförordningen, 9 § första stycket 5 radioansvarighetslagen
(1966:756) eller II § 5 lagen (1982:521) om ansvarighet för taltidningar

funnit det vara av synnerlig vikt att en uppgift som avses där lämnas vid

vittnesförhör eller förhör med en part under sanningsförsäkran;
® Renaste lydelse 1981:510.

⬢'Senaste lydelse 1981:510.

1085

,, -r?-

¬

background image

\

Denna lag träder i kraft d en I juli 1982. �ldre bestämmelser gäller fort­

farande i fråga om vittnesförhör med den som har tystnadsplikt enligt 1 §

lagen (1978:480) om ansvarighet i för söksverksamhet med närradio eller

enligt 11 § lagen (198 1: 509) om ansvarighet för radiotaltidningar.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

SFS 1982: 522

utlåtit sig angående ådömande av förelagt vite eller häk te eller om an­

svar för förseelse i rättegången eller angående skyldighet för någon, som ej
är part eller intervenient. att gottgöra i rättegången vållad kos tnad;

5. utlåtit sig angående ersättning eller förskott av allmänna medel till

målsägande eller angående ersättning eller förskott till b iträde, försvarare,
vittne, sakkunnig eller annan, som ej är part eller intervenient;

6. utlåtit sig i tvistemål angående kvarstad eller annan åtgärd enligt 15

kap. eller i brottmål angående häktning eller åtgärd, som avses i 2 5-28

kap.;

7. avslagit begäran om biträde eller försvarare eller till sådant uppdrag

C

förordnat annan än part föreslagit;

f

8. utlåtit sig i annat fall än som avs es i 5 eller 7 i fråga som gäller allm än

Hv

rättshjälp: eller

4

9. avslagit begäran om rättshjälp åt misstänkt i brottmål eller om ersätt­

ning eller förskott till p art, som åtnjuter sådan förmån.

,.

Särskild talan skall föras genom besvär. �r fråga om be slut, som avses i

1, 2. 3. 7. 8 eller 9. åligge den som vill föra talan a tt, om beslutet meddelats

vid sammanträde för förhandling, genast och eljest inom en vecka från den

dag, då han erhöll del därav, anmäla missnöje; försummas det, äge han ej

vidare rätt till talan. Rätten pröve genast, om anmälan rätteligen gjorts.

sa

a

Jan Forsström

m.

(Justitiedepartementet)

ic

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.