SFS 1975:670

750670.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:670

om ändring i rättegångsbalken;

utkom från trycket

den I Sept. 1975

utfärdad den 26 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 7 kap. 4 §, 23 kap. 22 §, 24 kap.

1 §, 36 kap. 5 §, 48 kap. 5 och 15 §§ samt 58 kap. 1 och 2 §§ rättegångsbal­

ken skall ha nedan angivna lydelse.

7 kap.

4 §2 A llmän åk lagare vid under rätt och hovrä tt är statsåklagare eller di­

striktsåklagare.

' Prop. 1975:78, JuU 22, rskr 212.

Senaste lydelse 1974:573.

1369

¬

background image

\

SFS 1975:670

Riksåklagaren är dock allmän åklagare vid underrätt och hovrätt i mål

om ansvar eller enskilt anspråk på grund av brott som i utövningen av
tjänsten eller uppdraget ha r begåtts av

1. den som innehar eller uppehåller ordinarie domartjänst eller tjänst

som byråchef eller därmed jämställd eller högre tjänst vid statlig myn dig­

het eller annan tjänst som avses i 38 § andra stycket statstjänstemannala-
gen (1965:274);

2. ledamot av domstol eller central statlig förvaltningsmyndighet, som ej

är statstjänsteman; eller

3. krigsman, som bestrider regementschefs eller därmed likställd eller

högre tjänst.

Allmän åklagare vid högsta domstolen är riksåklagaren.
Har talan till högsta domstolen fullföljts allenast av enskild part, må

åklagartalan där, efter riksåklagarens förordnande, föras av lägre åklagare.

Närmare bestämmelser om fördelningen av uppgifterna mellan åklagar­

na meddelas i de för dem gällande instruktionerna.

23 kap.

22 §=> Förundersökning enligt detta kapitel är, om tillräckliga skäl för åtal
ändock föreligga, ej erforderlig beträffande brott, för vilket icke svårare

påföljd än böter är stadgad, eller beträffande brott, som avses i 45 kap. 2 §
första eller andra stycket. Ej heller är förundersökning erforderlig i mål om

brott, som avses i 3 kap. 3 § och 7 kap. 4 § andra stycket, med mindre an­

ledning förekommer till ådömande av annan påföljd än böter.

Vill åkla garen utvidga väckt åtal, må det sk e, utan att förundersökning

enligt detta kapitel ägt rum.

24 kap.

1 § ⬢* �r någ on på sannolika skäl misstänkt för brott, för vilket är stadgat
fängelse i ett år eller däröver, må han häktas , om med hänsyn till brottets

beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller annan omständighet skäli-

gen kan befaras, att han avviker eller annorledes undandrager sig lagföring
eller straff eller genom undanröjande av bevis eller på annat sätt försvårar

sakens utredning, eller ock anledning f örekommer, att han fortsätt er sin

brottsliga verksamhet.

�r brottet ringare än i första stycket sägs men kan därå följa fängelse

och har den misstänkte icke stadigt hemvist ino m riket, må han häktas, o m
det skäligen kan bef aras, att han avviker.

�r för brottet icke stadgat lindrigare straff än fängelse i två å r, skall

häktning ske. om det ej är uppenbart, att anledning därtill saknas.

Kan det antagas, att den misstänkte kommer att dömas allenast til l bö­

ter. må häktning icke ske.

1370

' Senaste lydelse 1974:573.

⬢* Senaste lydelse 1964; 166.

¬

background image

36 kap.

SFS 1975:670

5 §® Ej må någon höras som vittne angående något, som han enligt lag eller
annan förf attning är pliktig att hemlighålla, med mindre den, till vilkens

förmån tystnadsplikten gäller, samtycker därtill.

Ej heller eljest må advokat, läkare, tandläkare, barnmorska, sjukskö­

terska, kurator vid familjerådgivningsbyrå, som drives av kommun, lands­
tingskommun, församling eller kyrklig samfällighet, eller deras biträden
höras angående något, som på grund av denna deras ställning förtrotts dem

eller de i samband därmed erfarit, med mindre det är i lag medgivet eller
den, till vilkens förmån tystnadsplikten gäller , samtycker därtill.

Rättegångsombud, biträde eller försvarare må ej höras som vittne om

vad för uppdragets fullgörande förtrotts honom, med mindre parten med gi­
ver, att det må yppas.

Utan hinder av vad i andra eller tredje stycket sägs vare annan än för­

svarare skyldig att avgiva utsaga i mål angående brott, för vilket icke är
stadgat lindrigare straff än fängelse i två år.

Om tystnadsplikt för präst inom svenska kyrkan är särskilt stadgat.

Präst inom annat trossamfund än svenska kyrkan eller den som i sådant

samfund intager motsvarande ställning må icke höras som vittne om något,

som han vid hemligt skriftermål eller under därmed jämförliga förhållan­

den erfarit.

48 kap.

5

Strafföreläggande får icke utfärdas,

om förutsättningar för allmänt åtal ej föreligga,
om i förel äggandet ej upptagas alla brot t av den misstänkte, vilka enligt

åklagarens vetskap föreligga till bedömning,

om målsägande förklarat, att han ämnar föra talan om enskilt anspråk i

anledning av brottet, eller begärt, att åtal skall väckas.

I fråga om villkor för användning av strafföreläggande i militärt brottmål

gälla särskilda bestämmelser.

15

Föreläggande av ordningsbot får icke utfärdas,

om den misstänkte förnekar gärningen,
om i föreläggandet ej upptagas alla brott av de n misstänkte, vilka enligt

polismannens vetskap föreligga till bedömning,

om det föreligger anledning att antaga att talan om enskilt anspråk kom­

mer att föras, eller

om det föreligger anledning att antaga att brottet bör föranleda disciplin­

straff för krigsman.

Föreläggande bör ej utfärdas, om det i annat fall kan antagas vara påkal­

lat att åklagare prövar fråga om strafföreläggande eller åtal för brottet.

^ Senaste lydelse 1973:240.

"Senaste lydelse 1968: 193.

' Senaste lydelse 1968: 193.

1371

¬

background image

SFS 1975:670

58 kap.

I § Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till fö rmån för någon av

partema resning beviljas:

1. om ledamot av rätten eller där anställd tjänsteman med avseende å

målet gjort sig skyldig till brottsligt förfarande eller tjänsteförseelse eller

om brott som har avseende å målet ligger ombud eller ställföreträdare till

last, samt brottet eller tjänsteförseelsen kan antagas hava inverkat på må­
lets utgång;

2. om skriftlig handling, som åberopats till bevis, varit falsk eller om

part, som hörts under sanningsförsäkran, eller vittne, sakkunnig eller tolk

avgivit falsk utsaga samt handlingen eller utsagan kan antagas hava inver­

kat på utgången;

3. om omständighet eller bevis, som ej tidigare förebragts, åberopas och

dess förebringande sannolikt skulle hava lett till annan utgång; eller

4. om rättstillämpning, som ligger till grund för domen, uppenbart strider

mot lag.

Ej må på grund av förhållande, som avses i 3, resning beviljas, med

mindre parten gör sannolikt, att han icke vid den rätt. som meddelat do­

men, eller genom fullföljd från denna kunnat åberopa omständigheten eller

beviset eller han eljest haft giltig ursäkt att ej göra det.

1 § Sedan dom i brot tmål vunnit laga kraft, må till förmån för den tilltalade

resning beviljas;

1. om ledamot av rätten, där anställd tjänsteman eller åklagaren med av­

seende å målet gjort sig skyldig till brottsligt förfarande eller tjänsteförseel­
se eller om brott som har avseende å målet ligger ombud, ställföreträdare

eller försvarare till last, samt brottet eller tjänsteförseelsen kan antagas ha­

va inverkat på målets utgång;

2. om skriftlig handling, som åberopats till bevis, varit falsk eller om vitt­

ne, sakkunnig eller tolk avgivit falsk utsaga samt handlingen eller utsagan
kan antagas hava inverkat på utgången;

3. om omständighet eller bevis, som ej tidigare förebragts, åberopas och

dess förebringande sannolikt skulle hava lett till att den tilltalade frikänts
eller brottet hänförts under mildare straffbestämmelse än den som tilläm­

pats eller ock med hänsyn till vad sålunda åberopas och i övr igt förekom­
mer synnerliga skäl äro, att frågan, huruvida den tilltalade förövat det

brott, för vilket han dömts, prövas ånyo; eller

4. om rättstillämpning, som ligger till grund för domen, uppenbart strider

mot lag.

Denna lag träder i kr aft den 1 januari 1976.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Per Jermsten

(Justitiedepartementet)

1372

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.