SFS 1976:560

760560.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:560

om ändring i rättegångsbalken;

utkom från trycket

den I3juli 1976

Utfärdad den 10 juni 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om rättegångsbalken

dels att 2 kap. 4 §, 4 ka p. 5, 6 och 8 §§, 29 kap. 1. 3, 4 och 7 §§ samt 30

kap. 7 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i balken skall införas två nya paragrafer, 2 kap. 4 a § och 4 kap.

7 §, av nedan angivna lydelse.

2 kap.

4

Hovrätt är domför med fyra lagfarna domare. Flera än fem lagfarna

domare må ej sitta i rätten .

'Prop. 1975/76:153 och 191, JuU 44 och 47. rskr 396.

^Senastclydclse 1974:573.

¬

background image

SFS 1976:560

I brottmål är hovrätten dock domför med tre lagfarna domare och två

nämndemän. Flera än fyra lagfarna domare och tre nämndemän må ej sitta
i rätten . Förekommer ej anledning att döma till svårare straff än böter, är

hovrätten domför även med den sammansättning som sägs i första stycket.
Detsamma gäller vid handläggning, som ej sker vid huvudförhandling.

Regeringen bestämmer, i vilken omfattning åtgärd, som avser allenast

måls beredande, må vidtagas av en lagfaren domare i hovrätten eller av

tjänsteman vid denna.

il Ui

fl V.

i'

.ii Ii

jr i,.

>;.

i'

is'

4 a § I ho vrätts domkrets skola för hovrätten finnas nämndemän till det

antal, som föreskrives av regeringen.

Hovrätten fördelar tjänstgöringen mellan nämndemännen efter samråd

med dem.

4 kap.

5

Nämndeman utses genom val.

Hör till domsaga mer än en kommun, fördelar tingsrätten antalet nämn­

demän mellan kommunerna i förhållande till deras folkmängd, var/id iakt-
tages att varje kommun skall utse ett jämnt antal nämndemän.

Regeringen fastställer för varje län inom hovrätts domkrets eller, om del

av län ingår i hovrätts do mkrets, för sådan del det antal nämndemän i hov­

rätt som skall utses.

Vart tredje år väljes halva antalet nämndemän inom domkretsen.
Då nämndeman skall väljas, skall rätten göra anmälan därom till den

som har att föranstalta om valet.

6 §⬢* Valbar till nämndeman är myndig svensk med borgare, som är kyrko-

bokförd i kommunen eller, i fråga om nämndeman i ho vrätt, i länet eller

den del därav som hör till hovrätten, och ej fyllt sjuttio år. Lagfaren doma­
re, befattningshavare vid doms tol, åklagare, polisman eller advokat eller

den som eljest har till yrke att föra andras talan inför rätta må ej vara

nämndeman.

Ej må någon samtidigt vara nämndeman i hovrät t och tingsrätt.

Ej må anna n vägra att mottaga uppdrag som nämndeman än den som

fyllt sextio år eller eljest uppgiver giltigt hinder. Den som avgått som

nämndeman va re ej skyldig att åter inträda förrän efter sex år.

Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

7

Val av nämndeman i tingsrätt förrä ttas av kommunfullmäktige.

Val av nämndeman i hovrätt förrättas av landstinget eller, om i länet

finns kommun som ej ingår i landstingskommun, av landstinget och kom­

munfullmäktige med den fördelning dem emellan som länsstyrelsen be­

stämmer efter befolkningstalen. I Gotlands län förrättas valet av kommun­
fullmäktige i Gotlands kommun.

1146

^Senaste lydelse 1975:1288.
'Senaste lydelse 1975:1288.

⬢'"Förutvarande 7 § upphävd genom 1975:1288.

¬

background image

Valet skall vara proportionellt, om d et begäres av minst så många väl­

jande som motsvarar det tal, vilket erhålles, då samtliga väljandes antal de­

las med det antal personer valet avser, ökat med 1. Om förfarandet vid så­
dant proportionellt val är särskilt föreskrivet.

8 §° Nämndeman väljes för sex år, dock äge han avgå efter två år. Visar
nämndeman giltigt hinder, må rätten även tidigare entlediga honom.
Nämndeman, som fyllt sextio år, äge ock avgå ur nämnden. Upphör nämn­

deman att vara valbar, vare uppdraget förfallet; dock må den som uppnått

sjuttio års ålder utan hinder därav tjänstgöra vid fortsatt behandling av

mål, i vars handläggning han förut de ltagit.

Avgår nämndeman under tjänstgöringstiden, utses ny nämndeman för

återstående tid. �ndras antalet nämndemän inom domsagan eller länet får

nytillträdande nämndeman utses för kortare tid än som följer av första

stycket.

SFS 1976:560

29 kap.

1 Yppas vid överläggning till dom eller beslut skiljaktiga meningar, skall

omröstning ske.

I tingsrätt s kall, om nämnd har säte i rätt en först ordföranden och, om

ytterligare en lagfaren domare sitter i rätte n, sedan denne säga sin mening.

Ordföranden inhämte därefter nämndens mening.

Vid omröstning i annat fall skall den yngste i rätten först yttra sig och se­

dan var efter annan, såsom de hava säte i rätten. Har målet beretts av viss
ledamot, säge han först sin mening. I hovrätt skall dock, om nämndemän
ingå i rätten, d essa sist säga sin mening.

Envar angive de skäl, varå han grundar sin mening.

3 §® Yppas i ting srätt, då rätten beslår av en lagfaren domare och nämnd,
annan mening än ordförandens och förena sig minst fy ra eller, då i nämn­

den ä ro endast fyra, minst tre nämndemän om skälen och slutet, gälle
nämndens mening; i annat fall gälle ordförandens.

Yppas, då tingsrätten består av två lagfarna domare och nämnd, annan

mening än sådan som omfattas av de lagfarna domarna och förena sig, när

sex sitta i nämnden, minst fem och eljest minst fyra nämndemän om skälen

och slutet, gälle nämndens mening, I annat fall gälle den mening som om­
fattas av de lagfarna domarna. Förena sig dessa ej om en mening, gälle av
deras meningar den som bi trädes av de flesta av nämndemännen eller, om
lika många biträda vardera meningen, den som är lindrigast; kan ej någon

mening anses som lindrigare, gälle ordförandens. Om det erfordras, sker i

fall som nu avses fortsatt omröstning inom nämnden för att utröna hur

många som biträda vardera meningen.

Vid omröstn ing i ann at fall gälle den mening, som omfattas av mer än

hälften av ledamöterna. Har någon mening erhållit hälften av rösterna och

"Senastclydeise 1975:1288.

'Senastciydcise 1975:1288.
'Senaste lydelse 1975: 1288.

1147

¬

background image

!⬢

Is

SFS 1976:560

är denna den lindrigaste, gälle den meningen; vid särskild omröstning , hu­

ruvida villkorlig dom skall meddelas eller skyddstillsyn, ungdomsfängelse

eller internering ådömas eller förordnande meddelas om överlämnande till

särskild vård, så ock eljest, då ej någon mening kan anses som lindrigare,
gälle dock den mening, som erhållit hälften av rösterna och bland dem ord ­

förandens.

'⬢1%

iif

ii

];⬢

'i!

!⬢ : -

4

Yppas vid omröstning, som avses i 3 § tredje stycket, flera än två me­

ningar, utan att någon skall gälla, skola de röster, som äro ogynnsammast

för den tilltalade, sammanläggas med de för honom därnäst minst förmånli­
ga och, om det erfordras, sammanläggningen fortsättas efter samma grund,

till dess någon mening skall gälla; kan ej någon mening anses som ogynn­

sammare för den tilltalade, gälle den mening, för vilken rösterna äro flera

än för annan, eller, om for flera meningar rösterna äro lika många, den som

biträtts av den främste bland dem, som röstat för någon av dessa mening­

ar.

7 § Har nämnden enligt 3 § ensam bestämt rättens avgörande, svare för

detta envar nämndeman, som med sin r öst bidragit därtill.

30 kap.

! I

i!

1148

7 §'" Innan dom beslutas, skall överläggning hållas. Ingå nämndemän i rät­

ten, framställe ordföranden eller, om målet beretts av annan lagfaren do­
mare, denne saken och vad lag stadgar därom.

Då huvudförhandling ägt rum, skall samma eller sist nästa helgfria dag

överläggning hållas och, om det kan ske, dom beslutas och avkunnas. Fin­

nes rådrum för domens beslutande eller avfattande oundgängligen erfor­

derligt, må rä tten besluta anstånd därmed; domen skall dock, om ej syn­

nerligt hinder möter, skriftligen avfattas och meddelas, då den tilltalade är

häktad, inom en vecka och i annat fall inom två v eckor efter förhandling­

ens avslutande. Avkunnas ej domen vid huvudförhandlingen, skall den av­

kunnas vid annat rättens sammanträde eller ock meddelas genom att den
hålles tillgänglig å rättens kansli; vid huvudförhandlingen skall underrättel­

se givas om tiden och sättet för domens meddelande.

Avgöres mål utan huvudförhandling, skall, så snart ske kan, överlägg­

ning hållas samt domen beslutas, skriftligen avfattas och meddelas. Med­

delandet skall ske genom att domen hålles tillgänglig å rättens kansli. Un­
derrättelse om tiden för meddelandet skall senast samma dag avsändas till

parterna.

Avkunnande av dom må ske genom återgivande av domslutet och skälen

jämte meddelande av fullföljdshänvisning.

Har skiljaktig mening förekom mit, skall denna meddelas partema på

samma tid och sätt som domen.

När mål a vgjorts, skall skriftlig underrätt else om utgången i målet sna­

rast givas den tilltalade.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977. 1 mål som i hovrätt företagits

till avgörande före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

" Senaste lydelse 1958; 8.

Senaste lydelse 1974: 573.

¬

background image

/

Nyval av nämndemän för hovrätt för tiden från och med å r 1977 skall

SFS 1976:560

med tillämpning av de nya bestämmelserna äga rum under år 1976. Valet

förrättas av landsting och i förekom mande fall kommunfullmäktige, som

nyvalts under år 1976. Härvid skall halva an talet nämndemän utses för en
tid av tre år och återstoden för en tid av sex år.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Trygve Hellners
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.