SFS 1976:1137

761137.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:1137 Lag

Utkom från trycket

OHi ändri ng i rät tegångsbalken;

den 25 januari 19 77

utfärdad den 30 december 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 45 kap. 10. 15 och 16 §S samt 48

kap. 4. 9 och 10 §§ rättegångsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

45 kap.

10 § I stämn ingen skall rätten tillika förelägga den tilltalade att muntligen
eller skriftligen hos rätten uppgiva de bevis han vill åberopa vid huvudför­
handlingen och vad han vill styrka med varje särskilt bevis. Detta gäller
dock ej. om det på grund av den tilltalades erkännande eller annan omstän­
dighet kan antagas, att uppgift om bevis ej erfordras. Om inkommen

uppgift skall åklagaren genom rättens försorg erhålla kännedom.

15 § Till huvudförhandlingen skall åklagaren kallas. Biträder måls-
äganden åtalet eller för han eljest talan jämte åklagaren eller skall han

höras i anle dning av åklagarens talan, skall ock målsägandcn kallas. Skall

målsäganden infinna sig personligen, förelägge rätten honom vite.

Den tilltalade skall kallas till huvudförhandlingen i stämningen eller

genom särskild kallelse. Erfordras att han inställer sig personligen eller att

han eljest kommer tillstädes, förelägge rätten honom vite. Förekommet-

anledning. att den tilltalade ej skulle iakttaga sådant föreläggande, må
förordnas att han skall hämtas till rätten. Meddelas ej föreläggande eller

förordnande som nu sagts, skall den tilltalade erinras om att målet kan
komma att avgöras utan hinder av hans utevaro. Om inställande av till­

talad. som är anhållen eller häktad, förordne rätten.

Om kallande av vittne och sakkunnig gälle vad i 36 och 40 kap. är

stadgat.

16 § Stämning, som utfärdas av åklagare, skall innehålla vad i 4 § stad gas
om stämningsansökan och vara undertecknad av åklagaren.

I stäm ningen skall åklagaren tillika förelägga den tilltalade att inom viss.

av åklagaren bestämd tid muntligen eller skriftligen hos rätten uppgiva de

bevis han vill åberopa vid huvudförhandlingen och vad han vilfstyrka med
varje särskilt bevis. Detta gäller dock ej. om åklagaren på grund av den

tilltalades erkännande eller annan omständighet finner uppenbart, att bevis

ej kommer att av den tilltalade uppgivas. Om det är liimpligt. må åklagaren

i stämn ingen kalla den tilltalade till h uvudförhandling.

Då mål av åklagare utsattes till huvudförhandling, åligge honom att

iakttaga de föreskrifter om tiden för huvudförhandling, som meddelats av
rätten; åklagaren äge ombesörja kallelser och förelägganden, som avses i

15 S.

Stämningen skall med därvid fogade handlingar delgivas den tilltalade.

Sedan stämningen delgivits, skall den med bevis därom omedelbart till­
ställas rätten.

2416

' Prop. 1975/76:148. JuU 1976/77:11. rskr 1976/77:90.

¬

background image

48 kap.

SFS 1976:1137

4 §-

Strafföreläggande fåi- utfärdas beträffande brott, för vilket ej

stadgas svärare straff än böter, dock ej normerade böter, och beträffande

brott, för vilket stadgas dagsböter eller fängelse i högst sex månader.

Skola dagsböter följa å brottet, får dock strafföreläggande utfärdas endast

när brottet ensamt eller jämte annat sådant brott som nu nämnts finnes
förskylla högst sextio dagsböter.

9 §⬢'

Strafföreläggande godkännes genom att den misstänkte under­

tecknar och tillställer vederbörlig mottagare förklaring, att han erkänner
gärningen och godtager det straff och den särskilda rättsverkan som

upptagits i föreläggandet. Närmare bestämmelser om vem som skall
mottaga sådan förklaring meddelas av regeringen.

Godkännande, som tecknas på annan handling iin föreläggandet, iir

gällande endast om det klart framgår vilket föreläggande som avses.

10 §"⬢ Skriftligt godkännande av strafföreläggande får i de n misstänktes

ställe lämnas av ombud för honom, om till åklagaren inges fullmakt i

huvudskrift vilken, utöver vad som följer av 12 ka p., innehåller

förklaring att ombudet äger godkänna strafföreläggande på den miss­

tänktes vägnar.

uppgift om det brott som godkännandet får avse. varvid skall anges

brottets art samt tid o ch plats för dess begående.

uppgift om den högsta bötespåföljd som den misstänkte är villig att

godtaga.

uppgift om särskild rättsverkan som är i fråga och som den misstänkte är

villig att godtaga.

Har sådan fullmakt ingivits till åklagaren, får ombudet mottaga hand­

lingar i sak en på den misstänktes vägnar.

Denna lag träder i kraft den I juli 1977.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Trygve Hellners

(Justitiedepartementet)

^ Senaste lydelse 1974:573.

^ Senaste lydelse 1974:573.

'^Senaste lydelse 1968:193.

2417

152-SFS 1976

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.