SFS 1977:943

770943.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom frön try cket

den 6 dec, 1977

Lag

SFS 1977: 943

om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 24 november 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 8 kap. 4 § rättegångsbalken

skall ha nedan angivna lydelse.

8 kap.

4

Vid utövande av sin verksamhet skall advokat redbart och nitiskt

utföra honom anförtrodda uppdrag och i allt iakttaga god advokatsed.

Verksamhet som advokat får icke bedrivas i bolag med annan än

advokat eller i aktiebolag, om ej advokatsamfundets styrelse medgiver

undantag.

Det åligger advokat att hålla penningmedel och andra tillgångar, som

tillhöra hans huvudmän, skilda från vad honom tillhör.

Denna lag träder i kraft den 1 Januari 1978.

På regeringens vägnar

JAN-ERIK WIKSTR�M

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1977/78:2, JuU 10, rskr21.

^ Senaste lydelse 1 963:149.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.