SFS 1979:289

790289.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:289

om ändring i rättegångsbalken;

utkom från trycket

utfärdad den 17 maj 1979.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrivs att 5 kap. 8 §, 6 kap. 9 § och 21 kap.

10 § rättegångsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

5 kap.

8

Till allmän tolk så ock till tolk f ör den som är allvarligt hörsel- eller

talskadad u tgår ersättning enligt vad därom är särskilt stadgat.

Annan tolk har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg

som uppdraget krävt. Regeringen eller myndighet som regeringen
bestämmer fastställer taxa som skall tillämpas vid bestämmande av er­
sättning. Ersättningen betalas av allmänna medel.

6 kap.

9

Rätten äge förordna, att utsaga av part, målsägande, vittne eller

sakkunnig skall i stället för att antecknas i protokollet upptagas genom
stenografi eller på fonetisk väg. I denna ordning må ock upptagas samman­
fattning av utsaga, avseende vad som kan antagas vara av betydelse i

målet.

Stadgandet i 8 § andra stycket i detta kapitel skall i tillämpliga delar gälla

beträffande utsaga, som upptagits genom stenografi, ävensom beträffande
på fonetisk väg upptagen sammanfattning av utsaga.

Stenograf utses av rätten. Ej må den anlitas som stenograf, vilken till

saken eller till någondera parten står i såd ant förhållande, att hans tillför­
litlighet därigenom kan anses förringad. Vad i 5 kap. 7 § är stadgat om tolk

äger motsvarande tillämpning beträffande stenograf, som utsetts av rätten.
Sådan stenograf har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och

utlägg som uppdraget krävt. Ersättningen betalas av allmänna medel.

Bestämmelser om återgivande i vanlig skrift av vad som upptagits enligt

denna paragraf me ddelas av regeringen.

den 6 juni 1979

' Prop. 1978/79:132, JuU 33, rskr 289.

^Senaste lydelse 1973:240.

Senaste lydelse 19 74:573.

533

\

\

¬

background image

SFS 1979; 289

21 kap.

10 §'» Offentlig försvarare äge av allmänna medel åtnju ta skälig ersättning
för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer fastställer taxa

som skall tillämpas vid bestämmande av ersättning.

Ej må offen tlig försvarare av den misstänkte förbehålla sig ytterligare

ersättning; har sådant förbehåll skett, vare det utan verkan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

Senaste lydelse 1974:573.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.