SFS 1979:927

790927.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

lag

omå;

SFS ,979:927

"oveniber 1979. frän

trycket

rik<,t.

november 1979

""""

""P- 5 S

'^^WS0:20 fciT,

~"'^tJ7,rskr4.

2415

i

¬

background image

SFS 1979:927

36 klip.

5 {;= ly m6 nft gon höra s som vitlne angäenclc något, som han enligt la

ler annan författning är pliktig att hemlighålla, med mindre den, till vii'i

förmån ty stnadsplikten gäller, samtycker därtill.

\i\ heller eljest må advokat, läkare, tandläkare, barnmorska,

terska. kurator vid familjerådgivningsbyrå, som drives av kommun, land"

tingskomimm. församling eller kyrklig samflillighet. eller deras bitriid ^
höras angående något, som på grund av denna deras ställning rönrotisdem

eller de i samband därmed erfarit, med mindre det är i lag m edgivet el er
den. till vilkens förmån tystnadsplikten gäller, samtycker därtill.

''

Rättegångsombud, biträde eller försvarare må e j höras som vi ttne om

vad för uppdragets fullgörande fortrotts honom, med mindre parten medgi-
ver. att det må yppas.

Utan hinder av vad i andr a eller tredje stycket sägs vare annan än för­

svarare skyldig att avgiva utsaga i mål angående brott, för vilket icke är

stadgat lindrigare straff än fängelse i tvä år.

Om tystnadsplikt för präst inom svenska kyrkan är särskilt stadgat.

Präst inom ann at trossamfund än svenska kyrkan eller den so m i sådant

samfund intager motsvarande ställning må icke höras som vittne om något
som han vid enskilt skriftermål eller under själavårdande samtal i ö vrigt

har erfarit.

Att den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsföroriiningcn

eller 9 § r adioansvarighetslagen (1966: 756) i vissa fall må uta n hinder där­
av höras som vittne om forhållande som tystnadsplikten av,ser, d ärom
stadgas i nämnda l agrum.

Denna lag träde r i kraft den I janua ri 1980.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Senaste lydelse 1977:1020.

Hans Corel!

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.