SFS 1981:214

810214.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

I, i ⬢

SFS 1981:214

Lag

Utkom från trycket

den 14 april 1981

om ändring i rättegångsbalken;

utrårdad den 2 april 1981.

Enligt riksdagens beslut" föreskrivs att 21 kap. 2 §, 27 kap. 16 §, 29 kap. 2

och 3 §§ samt 51 kap. 25 § rättegångsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

21 kap.

2

Den misstänkte vare i mål om allmänt åtal skyldig infinna sig per­

sonligen vid huvudförhandling i u nderrätt, dock ej om anledning saknas att

ådöma annan brottspåföljd än böter och hans närvaro tillika kan antagas

vara utan betydelse för utredningen. I mål om enskilt åtal skall den miss­
tänkte infinna sig personligen vid dylik förhandling, om hans närvaro ej

kan antagas sakna betydelse för utredningen. Vid huvudförhandling i hov­

rätt skall den misstänkte infinna sig personligen, om han av underrätten

dömts till fängelse i m inst sex månader för brottet eller anledning förekom­

mer till ådömande av sådan påföljd, så ock eljest, om hans närvaro ej kan

antagas sakna betydelse för utredningen. Vid huvudförhandling i högsta

domstolen vare den misstänkte skyldig att infinna sig personligen, om hans

närvaro finnes erforderlig för utredningen. I underrätt skall den misstänkte

ock infinna sig personligen vid muntlig förberedelse, om det kan antagas,
att förberedelsen därigenom främjas. Vid annan förhandling än nu nämnts

vare han skyldig att infinna sig personligen, om hans närvaro finnes erfor­

derlig.

Lider den misstänkte av sinnessjukdom eller sinnesslöhet och finner rät­

ten att hans hörande skulle vara utan gagn, erfordras ej att han infinner sig
personligen.

�r den misstänkte skyldig att infinna sig personligen, meddele rätten

förordnande därom.

Då den misstänkte ej är skyldig att infinna sig personligen, må hans talan

föras genom ombud. Om ombud gälle vad i 12 k ap. är stadgat.

27 kap.

16 §⬢' Kan någon skäligen misstänkas för brott, för vilket ej är stadgat

lindrigare straff än fängelse i tv å år, och finnes det vara av synnerlig vikt

för utredningen, att undersökningsledaren eller åklagaren erhåller del av
samtal till och från telefonapparat, som innehaves av den misstänkte eller
eljest kan antagas komma att begagnas av honom, äge rätten meddela till­
stånd till d eras avhörande. Fråga därom må upptagas allentist på yrkande

av undersökningsledaren eller åklagaren.

Tillstånd skall meddelas att gälla viss tid. högst en vecka, från den dag,

då tillståndet delgavs telefonanstaltens föreståndare. Giiller misstanken
grovt narkotikabrott eller grov varusmuggling av narkotika som avses i 1 §

346

' Prop. 1980/81:76, JuU:25, rskr211.

^ Senaste lydelse 1964: 166.

^ Senaste lydelse 196 4: 166.

¬

background image

narkotikaförordningen (1962: 704), får tillstånd dock meddelas för högst en

SFS 1981:214

månad från nämnda dag.

Om granskning av uppteckning, som ägt rum vid samtals avhörande, äge

vad i 12 § första stycket stadgats om undersökning och granskning av en­

skild handling motsvarande tillämpning. 1 den mån uppteckningen innehål­

ler något, som ej är av betydelse för utredningen, skall den efter gransk­

ningen omedelbart förstöras.

29 kap.

2 §'' �ver fråga, som hör till rättegången, skall röstas särskilt.

�r fråga om ansvar för flera brott, skall, om det erfordras, först i fr åga

om varje brott omröstning ske, huruvida den tilltalade är skyldig till brot­

tet, och därefter omröstning angående påföljden företagas. Uppkommer

fråga, huruvida ett eller flera brott föreligga, skall ock därom röstas sär­

skilt.

Förekomma vid omröstning angående påföljden skiljaktiga meningar,

huruvida annan påföljd än straff eller sådan påföljd jämte böter eller

skyddstillsyn jämte fängelse enligt 28 kap. 3§ brottsbalken skall ådömas,
skall, om det erfordras, särskild omröstning ske om varje mening av nu

angiven innebörd, beträffande vilken yrkande framställes av någon av de

röstande. Vad nu sagts gälle ock fråga, huruvida påföljd skall eftergivas el­

ler huruvida tilltalad skall vara fri från påföljd på den grund att han begått

brottet under inflytande av själslig abnormitet. Blir sådan mening ej gällan­

de, skall särskild omröstning ske om straff.

Föreligga skilda meningar om storleken av böter som ådömas jämte an­

nan påföljd än straff, om längden av fängelsestraff som enligt 28 kap. 3 §

brottsbalken ådömes jämte skyddstillsyn eller om särskilda föreskrifter vid

skyddstillsyn, skall, om det erfordras, särskild omröstning därom företa­
gas.

Har någon vid tidigare omröstning varit emot det slut, vari de flesta stan­

nat, vare han skyldig att deltaga i sen are omröstning; vid omröstning angå­

ende ådömande av straff eller beträffande fråga, huruvida påföljd skall ef­

tergivas eller huruvida tilltalad skall vara fri från påföljd på den grund att
han begått brottet under inflytande av själslig abnormitet, skall dock den

som tidigare röstat för den tilltalandes frikännande anses hava biträtt den
för den tilltalade lindrigaste meningen.

3

Yppas i tin gsrätt, då rätten består av en lagfaren domare och nämnd,

annan mening än ordförandens och förena sig minst fyra eller, då i n ämn­
den äro endast fyra, minst tre nämndemän om skälen och slutet, gälle

nämndens mening; i ann at fall gälle ordförandens.

Yppas, då tingsrätten består av två lagfarna domare och nämnd, annan

mening än sådan som omfattas av de lagfarna domarna och förena sig, när

sex sitta i nä mnden, minst fem och eljest minst fyra nämndemän om skälen
och slutet gälle nämndens mening. I annat fall gälle den mening som omfat­
tas av de lagfarna domarna. Förena sig dessa ej om en mening, gälle av de-

Senaste lydelse 1979:6 81.

® Senaste lydelsen 197 9: 68 i.

347

''Vy

¬

background image

SFS 1981:214

ras meningar den som biträdes av de flesta av nämndemännen eller, om li­
ka många biträda vardera meningen, den som är lindrigast; kan ej någon

mening anses som lindrigare, gälle ordförandens. Om det erford ras, sker i

fall som nu avses fortsatt omröstning inom nämnden för att utröna hur

många som biträda vardera meningen.

Vid omröstning i annat fall gälle den mening, som omf attas av mer än

hälften av ledamöterna. Har någon mening e rhållit hälften av rösterna och

är denna den lindrigaste, gälle den meningen; vid särskild omröstning, hu­

ruvida villkorlig dom skall meddelas eller skyddstillsyn eller skyddstillsyn
jämte fängelse enligt 28 kap. 3§ brottsbalken ådömas eller förordnande

meddelas om överlämnande till särskild vård, så ock eljest, då ej någon
mening kan anses som lindrigare, gälle dock den mening, som erhållit hä lf­
ten av rö sterna och bland dem o rdförandens.

51 kap.

25 §® Ej må hovrätten i anledning av den tilltalades talan eller talan, som

av åklagare föres till hans förmån, döma till brottspåföljd, som är att anse

såsom svårare än den, vartill underrätten dömt. Harden tillalade av under­

rätten dömts till fängelse, äge hovrätten förordna om villkorlig dom,
skyddstillsyn eller överlämnande till särskild vård, så ock jämte villkorlig

dom, skyddstillsyn eller överlämnande till vård en ligt barnavårdslagen dö­

ma till böter ävensom jämte skyddstillsyn döma till fängelse en ligt 28 kap.
3 § brottsbalken. Har underrätten meddelat förordnande som nu sagts, äge

hovrätten döma till annan påföljd.

Denna lag träder i kraft den I juli 1981. Bestämmelsen i 21 kap. 2§ i äldre

lydelse skall fortfarande gälla i fråg a om den som före ikraftträdandet har

dömts till internering av underrätt.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

348

" Senaste lydelse 1979:681.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.