SFS 1981:228

810228.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:228

Lag

Utkom från trycket

den 14 april 1981

om ändring i lagen (1981:22) om ändring i

rättegångsbalken;

utfärdad den 2 april 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 51 kap. 25 § rättegångsba lken, i

den lydelse paragrafen har erhållit genom lagen (1981:22) om ändring i

nämnda balk, skall ha nedan angivna lydelse.

51 kap.

25 § Ej må hovrätten i anledning av den tilltalades talan eller talan, som
av åklagare föres till hans förm ån, döma till bro ttspåföljd, som är att anse
såsom sv årare än den, vartill underrätten dömt. Har den tilltalade av un­
derrätten dömts till fängelse, äge hovrätten förordna om villkorlig dom ,
skyddstillsyn eller överlämnande till särskild vård, så ock jämte villkorlig
dom, skyddstillsyn eller överlämnande till vård inom socialtjänsten döm a

till böter även som jämte skyddstillsyn döma till fängel se enligt 28 k ap. 3 §

brottsbalken. Har underrätten meddelat förordnande som nu sagts, äge

hovrätten döma till annan påföljd.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

360

Prop. 1980/81:76. JuU 25, rskr211.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.