SFS 1981:1312

811312.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1312 Lag

Utkom från trycket

den 28 december 1981

om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 kap. 4 §, 20 k ap. 10 § och 22

kap. 8 § rättegångsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

7 kap.

4 §2 Allmän åklagare vid underrätt och hovrätt är statsåklagare eller di­
striktsåklagare.

Riksåklagaren är dock allmän åklagare vid hovrätt i mål som avses i 2

kap. 2 § första stycket.

Allmän åklagare vid högs ta domstolen är riksåklagaren.

Har talan till högsta domstolen fullföljts allenast av enskild part, må

åklagartalan där, efter riksåklagarens förordnande, föras av lägre åklagare.

2516

' Prop. 1981/82:34. JuU I7,rskr 103.

Senaste lydelse 1976:602.

¬

background image

r.kNärmare bestämmelser om fördelningen av uppgifterna mellan åklagar-

SFS 1981:1312

⬢ ,nå meddelas i d e för dem gällande instruktionerna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.
I fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet tillämpas dock fort­

farande 20 kap. 10 § och 22 kap. 8 § i de ras äldre lydelse.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

® Senaste lydelse 1974; 573.

* Senaste lydelse 1974:573.

20 kap.

10

Bestämmelserna i 8 och 9 §§ om rätt för målsäganden att väcka åtal

eller övertaga väckt åtal gäller icke i fråga om brott, som i i u tövningen av

v.

tjänsten eller uppdraget har begåtts av

1. statsråd.

I'

2. justitieråd, eller regeringsråd,

i;

3. någon av riksdagens ombudsmän eller den som har tjänstgjort i ha ns

;

ställe,

4. någon annan befattningshavare, mot vilken enligt riksdagsordningen

I

eller annan författning endast något av riksdagens utskott eller annat riks-

:

dagsorgan är behörigt att besluta om åtal för sådant brott, eller

5. justitiekanslem eller den som har tjänstgjort i hans s tälle.

|t

22 kap.

r

8 §⬢' Talan om enskilt anspråk på grund av sådant brott under allmänt

j

åtal som avses i 20 kap. 10 § får ej väckas av målsäganden, om inte åtal för

i;

brottet äger rum eller talan biträds av någon som är behörig att besluta så-

dant åtal.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.