SFS 1981:1285

811285.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

-v ⬢

Lag

SFS 1981:1285

om ändring i rättegångsbalken;

utkom från trycket

den 28 december 1981

Utfärdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels att 20 kap. 7 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i balken skall införas en ny paragraf, 20 kap. 7 a §, av nedan an­

givna lydelse.

20 kap.

7

�&klagare får besluta att underlåta åtal för brott (åtalsunderlåtelse):

1. om det kan antas att i h ändelse av lagföring någon annan påföljd än

böter icke skulle komma att ådömas och den misstänktes lagföring ej krävs
ur allmän synpunkt;

2. om brottet förövats, innan den misstänkte dömts för något annat

brott som han förövat eller till fullo undergått straff eller annan påföljd för

ett sådant brott, och det är uppenbart att brottet i jämförelse med det andra
brottet är utan nämnvärd betydelse för påföljden; eller

3. om det i annat fall av särskilda skäl är uppenbart att det inte krävs nå­

gon påföljd f ör att avhålla den misstänkte från vidare brottslighet och att

det med hänsyn till omständigheterna inte heller krävs av andra skäl att
åtal väcks; eller

4. om brottet uppenbarligen begåtts under inflytande av sådan själslig

abnormitet, som avses i 33 k ap. 2 § brottsbalken, samt sluten psykiatrisk

vård eller vård i vårdhem eller specialsjukhus för psykiskt utvecklingsstör­

da kommer till stånd utan lagföring samt åtal inte krävs av särskilda skäl.

Beslut enligt första stycket 3 får meddelas endast av riksåklagaren.

Beslut om åtalsunderlåtelse får återkallas, om det inte längre finns till­

räckliga skäl för beslutet.

7 a § Beslut om åtalsunderlåtelse får meddelas även sedan åtal har

väckts, om det kommer fram sådana förhållanden som, om de förelegat
eller varit kända vid tiden för åtalet, skulle ha föranlett åtalsunderlåtelse.
�&talsunderlåtelse får dock inte beslutas om den tilltalade motsätter sig det

eller om dom redan har fallit.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1981/82:41, JuU 21, rskr 107.

^ Senaste lydelse 1974:573.

2485

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.