SFS 1983:920

830920.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:920

Utkom från trycket

den 19 december 1983

Lag

-

om äodriimg- i rättegångsbalken;

utfärdad den 8 december 1983.

'

Enligt riksdag ens beslut' föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels att 21 kap. 3, 6 och 10 §§, 23 kap. 5 § samt 31 kap. 1, 2 och ll |§;i

skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i 21 kap . skall föras in en ny p aragraf, 3 a §, av nedan angivna

lydelse.

21 kap.

3

Vid sin talans fö rberedande och utförande må den misstänkte bit rä­

das av försvarare.

Försvarare utses av den misstänkte. �r den misstänkte under aderton år

eller sinnessjuk eller sinnesslö, utses försvarare av den som har vårdn aden

om honom. Har den misstänkte för sig ställt rättegångsombud, anses
ombudet som försvarare.

En person får inte vara försvarare, om han har eller har haft uppdrag åt

den misstänkte eller ekonomiska förbindelser med denn e och omständig­

heterna är ägnade att minska förtroendet för hans förmåga att iaktta vad

som åligger en försvarare enligt 7 § fö rsta stycket. Om försvarare gälleri
övrigt 12 kap. 2 -5 §§ samt 6 § andra stycket.

3 a § �r den misstänkte anhållen eller häktad skall offentlig försvarare
förordnas för honom, om han begär det. Offentlig försvarare skall också på

begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, för vilket inte är

stadgat lindrigare straff än fängelse i sex m ånader.

Offentlig försvarare skall därutöver förordnas

1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredning­

en om b rottet,

2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken

påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd

an böter eller villkorlig dom eller såd ana påföljder i förening, eller

3. om det i övrigt föreligger särs kilda skäl med hänsyn till den misstänk­

tes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

Om den mi sstänkte biträds av försvarare som han själv har utsett, skall

inte vid sidan av de nne någon offentlig försvarare förordnas.

6 § Ett förordnande av offentlig försvarare får återkallas av rätten, om

behovet av offentlig försvarare upphör eller något annat giltigt skäl fö r

återkallelse föreligger. Utser den misstänkte själv annan försvarare, skall
förordnandet återkallas, om det inte skulle uppstå synnerlig olägenhet.

En offentlig försvarare får inte utan rättens medgivande sätta någon

annan i sitt ställe.

2400

' Prop. 1983/84:23. JuU 7. rskr 50.

⬢ Senaste lydelse 198 2:201. �ndringen innebär au fjärde stycket upphävs.

¬

background image

iO

Offentlig försvarare har rätt till skälig ersättning av allmänna medel

SFS 1983:920

för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Vid bedömning­
en av vad som är skäligt arvode skall uppdragets art och omfattning

beaktas. Hänsyn skall också tas till andra omständigheter av betydelse,

såsom den skicklighet och den omsorg som uppdraget har utförts med samt
den tid som har lagts ned på uppdraget. Har försvararen lämnat den

misstänkte rådgivning i sake n enligt rättshjälpslagen (1972:429), skall av­

drag göras för den rådgivningsavgift som f örsvararen uppburit.

Regeringen e ller myndighet som regeringen bestämmer fastställer taxa

som skall tillämpas vid best ämmande av ersättningen.

Offentlig försvarare får inte förbehålla sig ytterligare ersättning av den

misstänkte. Om så ändå har skett, är förbehållet utan verkan.

23 kap.

5 § Skall enligt 21 kap. 3 a § offentlig försvarare utses för den misstänk­

te, åligger det undersökningsledaren att göra anmälan om det hos rätten.

31 kap.
1

Dömes i mål, vari åklagare för talan, den tilltalade för brottet, skall

han till st atsverket återgälda vad enligt rättens beslut av allmänna medel
utgått för hans inställelse vid rätten under förundersökningen, till vittne
eller sakkunnig eller eljest för bevisning under förundersökningen eller i

rättegången samt i ersätt ning till försvarare så ock statsverkets kostnad för
hans hämtande till rätten. Den tilltalade vare dock ej ersättningsskyldig för
kostnad, som icke skäligen varit påkallad för utredningen, eller för kost­
nad, som vållats genom vårdslöshet eller försummelse av annan än den
tilltalade, hans ombud eller av honom utsedd försvarare. Han vare ej heller
1 annat fall än som sägs i 4 § första stycket skyldig att betala mera än som

motsvarar det för honom gällande maximibeloppet för rättshjälpsavgift vid

allmän rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1972:429).

Om den tilltalade har haft offentlig försvarare i måle t, skall vid tillämp­

ning av första stycket sista meningen hans maximibelopp för rättshjälpsav­

giften minskas med vad han har betalat i rådgivningsavgift till förs vararen.

Vad den tilltalade enligt första stycket skall återbetala får jämkas eller

efterges, om skäl härtill föreligger med hänsy n till den till talades brottslig­

het eller hans personliga och ekonomiska förhållanden.

Om det belopp som den tilltalade skulle vara skyldig att ersätta under­

stiger en viss av regeringen fastställd gräns, skall ersättningsskyldighet inte

åläggas.

2

Frikänns tilltalad i mål, vari åklagare för talan, eller avvisas eller

avskrivs av åklagare väckt åtal, kan rätten av allmänna medel tillerkänna
den tilltalade ersättning för hans kostnad för försvarare, för rådgivning
enligt rättshjälpslagen (1972:429), för vittne eller sakkunnig eller eljest för

bevisning under förundersökningen eller i rättegången samt för delgivning

' Senaste lydelse 19 81:1289.

"* Senaste lydelse 198 3:154.

' Senaste lydelse 1972:430.

2401

15I-SFS 1983

¬

background image

SFS 1983: 920

och för utskrifl av protokoll cilor annat dylikt, såvitt kostnaden skäj

varit pakallad för tillvaratagande av hans ratt. sa ock lör hans inställ
vid rätt en.

Ersättning för lilltalads inställelse iilgar i e nlighet nted vad so m gäller fö

tilltalad som åtnjuter riittshjälp.

⬢ 'f"

11

Om rättegängskostnad i mäl. vari allenast målsägande för talan,',

gälle i tillämp liga delar vad i IK kap. är stadgat.

1 Iräga om den tilltalades skyldighet att ersätta staten kostnad för offent­

lig försvarar e och för annan rättshjälp at honom själv tillämpas dock I §

första stycket sista meningen samt andra och tredje styckena detta kapitel.

1 fräga om skyldighet för mälsäg;inde att i mäl. vari han biträtt allm änt,

ätal eller eljest fört talan jämte äklagaren eller denne fört talan för mälsä-
ganden. ersätta rättegångskostnad och om hans rätt till ersättning för sädan

kostnad gälle. utöver bestämmelserna i .1 och 4 SU . vad i 18 kap. 12 § är

stadgat.

Denna lag träder i kraf t den 1 januari 1984. I fräga o m offentliga försvara­

re som har förordnats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Pä regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

Senaste Ivdelse I972;4.M).

C3

E

iC

⬢ il

G

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.