SFS 1985:355

850355.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:355

om ändring i rättegångsbalken;

utkom från trycket

utfärdad den 2 3 maj 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8 kap. 2 § rättegångsbalken skall

ha nedan angivna lydelse.

8 kap.
2

Till ledamot av advokatsamfundet får endast den antas som är

svensk medborgare, har hemvist inom riket och fyllt tjugufem år samt
avlagt för behörighet till dom arämbete föreskrivna kunskapsprov och fö r­

värvat sådan praktisk utbildning, som föreskrivs i samfundets stadgar.
Han skall ha gjort sig känd för redbarhet och även i övrigt bedömas lämplig

att utöva advokatverksamhet.

Prop. 1984/85:90, NU 1 9, rskr 243.

den 11 juni 1 985

^ Senaste lydelse 1981:828.

^

¬

background image

SFS 1985:355

Den som är omyndig eller försatt i konkurs får inte antas till le damot.

Inte heller får den antas till le damot som enligt 3 § lagen (1985:354) om

förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m. m. är förbjuden att utöva

rådgivningsverksamhet.

Lagfaren domare i eller befattningshavare vid allmän domstol eller all­

män åklagare eller kronofogde får inte antas till ledamot; inte heller den

som annars är anställd i statens eller kommuns tjänst eller hos annan

enskild än advokat, om inte advokatsamfundets styrelse medger undantag.

Vad som nu sag ts gäller dock inte befattningshavare vid allmän advokat­
byrå.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

⬢ö

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.