SFS 1986:649

860649.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:649

Lag

Utkom från trycket

den 15juli 1986

om ändring i rättegångsbalken;

utfårdad den 26 juni 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 2 §, 24 kap. 22 § samt

48 kap. 5 och 15 §§ rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

2 kap.
2

Hovrätt tillkommer att som första domstol upptaga mål om ans var

eller enskilt anspråk på grund av brott som i utövningen av tjänsten eller

uppdraget begåtts av domare i allmän underrätt eller av konkursdomare,

inskrivningsdomare eller annan som vid inskrivningsmyndighet har förord­

nats att handlägga inskrivningsärende.

Hovrätt är i övrigt första domstol i mål, beträff ande vilka så föreskrives i

lag.

24 kap.

1 22

Den som är häktad skall utan dröjsmål föras till allmänt häkte.

�r det av synnerlig vikt att den häktade för utredning angående det

brott, som föranlett häktningen, eller ett annat brott, för vilket han miss­
tänks, förvaras på annan plats än som anges i första stycket, får rätten på
yrkande av åklagaren förordna att överförandet tills vidare skall anstå.
Rätten eller åklagaren får även besluta att den häktade, sedan han över­

förts till häkte, skall för förhör eller annan åtgärd inställas på en plats utom

häktet.

Om förvaring av häktad som undergår eller undergått rättspsykiatrisk

undersökning gälla särskilda bestämmelser.

48 kap.
5 §" Strafföreläggande får inte utfärdas,

om förutsättningar för allmänt åtal inte föreligger,
om i föreläggandet inte tas upp alla brott av den misstänkte, vilka enligt

åklagarens vetskap föreligger till bedömn ing,

om m ålsägande förklarat, att han ämnar föra talan om enskilt anspråk i

anledning av brottet, eller begärt, att åtal skall väckas,

om talan om företagsbot skall föras i anledning av br ottet.

15 § ' Föreläggande av ordningsbot får icke utfärdas,

om den misstänkte förnekar gärningen,

om i föreläggandet ej upptagas alla brott av den misstänkte, vilka enligt

polismannens vetskap föreligga till bedömning, elle r

om det föreligger anledning att antaga att talan om enskilt anspråk

kommer att föras.

1296

' Prop. 1985/86:9. JuU 24, rskr. 213.

^ Senaste lydelse 1974:573.

' Senaste lydelse 1981: 1294.

* Senaste lydelse 1986; 120. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

' Senaste lydelse 1975:670.

¬

background image

Föreläggande bör ej utfärdas, om det i annat fall kan antagas vara

SFS 1986:649

påkallat att åklagare prövar fråga om strafföreläggande eller åtal för brot­
tet.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987,

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Ulf Berg

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.