SFS 1987:328

870328.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:328

om ändring i rättegångsbalken;

utkom från trycket

den 11 juni 1987

Utfärdad den 27 maj 1 987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 18 kap. 8 § rättegångsbalken

skall ha följande lydelse.

18 kap.
8

Ersättning för rättegångskostnad skall fullt motsvara kostnaden för

rättegångens förberedande och talans utförande jämte arvode till ombud
eller biträde, såvitt kostnaden skäligen varit påkallad för tillvaratagande av
partens rä tt. Ersättning skall ock utgå för partens arbete och tidspillan i
anledning av rättegången. Såsom åtgärd för rättegångens förberedande
anses förhandling för biläggande av tvistefråga som har omedelbar betydel­
se för partens talan.

Ersättning för rättegångskostnad skall även innefatta ränta enligt 6 §

räntelagen (1975; 635) från dagen då målet avgörs till dess betalning sker.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Lagen gäller dock ej i fall då ränta

har böljat löpa före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:72. LU 23. rskr. 270.

^ Senaste lydelse 1981:741.

781

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.