SFS 1988:214

880214.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:214

om ändring i rättegångsbalken;

utkom från trycket

den 10 maj 1988

Utfärdad den 21 april 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i rättegångsbalken skall införas

en ny paragraf, 21 kap. 10 a §, av följande lydelse .

21 kap.

10 a § En offentlig försvarare som överklagat ett beslut om ersättning får

i den högre instansen åberopa nya omständigheter till stöd för sitt anspråk
endast om det finns särskilda skäl för det.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 19 88.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Lars Eklycke
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1987/88:73, JuU 21, rskr. 193.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.