SFS 1988:943

880943.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:943

Utkom från trycket

den 23 augusti 1988

VH'-'.

Lag

om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 22 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 20 kap. 7 § och 51 kap. 25 §

rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

20 kap.
7

�&klagare far besluta att underlåta åtal för brott (åtalsunderlåtelse)

under förutsättning att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse ej
åsidosätts:

1. om det kan antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än

böter,

2. om det kan antas att påföljden skulle bli villkorlig dom och det finns

särskilda skäl för åtalsunderlåtelse,

3. om den misstänkte begått annat brott och det utöver påföljden för

detta brott inte krävs påföljd med anledning av det föreliggande brottet,
eller

4. om brottet uppenbarligen begåtts under inflytande av sådan själslig

abnormitet, som avses i 30 kap. 6 § brottsbalken, samt psykiatrisk vård

eller vård enligt lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt

utvecklingsstörda kommer till stånd utan lagföring.

�&tal får underlåtas i andra fall än som nämns i första s tycket, om det av

särskilda skäl är uppenbart att det inte krävs någon påföljd för att avhålla
den misstänkte från vidare brottslighet och att det med hänsyn till omstän­
digheterna inte heller krävs av andra skäl att åtals väcks.

51 kap.

25

Ej må hovrätten i anledning av den tilltalades talan eller talan, som

av åklagare föres till hans fö rmån, döma till brottspåföljd, som är att anse

såsom svårare än den, vartill underrätten dömt. Har den tilltalade av
underrätten dömts till fängelse, äge hovrätten förordna om villkorlig dom,

skyddstillsyn eller överlämnande till särskild vård, så ock jämte villkorlig
dom, skyddstillsyn eller överlämnande till vård inom socialtjänsten döma
till böter ävensom jämte skyddstillsyn döma till fängelse enligt 28 kap. 3 §
brottsbalken. Har underrätten meddelat förordnande som nu sagts, äge
hovrätten döma till annan påfö ljd.

Hovrätten får inte heller med anledning av talan som anges i första

stycket besluta om utvisning, om underrätten inte meddelat sådant beslut,
eller bestämma längre tid ä n underrätten gjort för förbud för den tilltalade
att återvända till Sverige,

2026

' Prop. 1987/88; 120, JuU 45. rskr. 404.

^ Senaste lydelse 1985:13.

' Senaste lydelse 1981:2 28.

¬

background image

f-

Depna lag träder i kraft den 1 januari 19 89.

SFS 1988:943

På regeringens vägnar

BENGT G�RANSSON

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.