SFS 1988:1370

881370.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1370

om ändring i Jagen (1988; 943) om ändring i

Utkom från trycket

rättegångsbalken;

den 19 december 1988

utfäi:dad den 8 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 51 kap. 25 § rättegångsbalken i

paragrafens lydelse enligt lagen (1988:943) om ändring i nämnda balk

skall ha följande lydelse.

51 kap.
25 § Hovrätten får inte med anledning av den tilltalades talan eller
sådan talan, som åklagaren för till hans förmån, döma till en brottspåföljd
som är att anse som svårare eller mer ingripande för den tilltalade än den
som t ingsrätten dömt till. Hovrätten får dock besluta om överlämnande

till särskild vård eller, om tingsrätten beslutat om sådan vård, döma till

annan påföljd.

Hovrätten får inte heller med anledning av talan som anges i första

stycket besluta om utvisning, om tingsrätten inte meddelat sådant beslut,

eller bestämma längre tid än tingsrätten gjort för förbud för den tilltalade

att återvända till Sverige.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1988/89:2, JuU4, rskr. 24.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.