SFS 1989:113

890113.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:113 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring i rättegångsbalken;

den 18 april 1989

utfärdad den 30 mars 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 56 kap. 14 § rättegångsbalken

skall ha följande lydelse.

56 kap.
14

Vad i de tta kapitel är stadgat äge motsvarande tillämpning i fråga

om besvär, som avses i 8 kap . 8 §; i dylikt mål gälle dock följande avvikel­
ser:

1. Den som vill anföra besvär skall inom fyra veckor från den dag, då

han erhöll del av beslutet, till advokatsamfundet inkomma med besvärsin­
laga.

2. Om ej särskilda skäl föranleda annat, skola klaganden och, då talan

föres av justitiekanslern, även motparten höras muntligen i högsta dom­

stolen.

3. Tillfälle skall lämnas det organ inom advokatsamfundet, som medde­

lat beslutet, att inkomma med skriftlig förklaring och att, då part höres

muntligen, därvid yttra sig.

4. Advokatsamfundets beslut att avvisa en besvärstalan får överklagas

till högsta domstole n genom besvär. Därvid tillämpas 1.

Denna lag träder i kraft den I juli 1989. I fråga om beslut som har

meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

160

' Prop. 1988/89:66, KU26, rskr. 134.

- Sena ste lydelse 1971:218.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.