SFS 1991:666

910666.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:666 Lag

Utkom från trycket

om ändring i rä ttegångsbalken;

den 17 juni 19 91

Utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråg a om rättegångsbalken
dels att 23 kap. 8 § skall ha följande lydelse,
dels att det i balken skall införas cn ny paragraf, 28 kap. 2 a §, av

följande lydelse.

1080

'Prop. 1990/91: 129, JuU36, rskr. 324.

¬

background image

23 kap.

SFS 1991:666

8 § På tillsägelse av en polisman är den som befinner sig på den plats,

där ett brott förövas, skyldig att medfölja till ett förhör som hålls omedel­
bart därefter. Vägrar han utan giltig orsak, får polismannen ta med honom

till förhöret.

Vad som sägs i första stycket gäller också den som befinner sig inom ett

område i anslutning till den plats där ett brott nyligen förövats, om det för
brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fyra år. D etta gäller
också vid försök till ett så dant brott.

28 kap.

2 a § För att söka efter någon som skall gripas, anhå llas eller häktas som
misstänkt för brott, for vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängel­

se i fyra år, eller försök till sådant brott, får husrannsakan företas i
transportmedel på viss plats, om det finns särskild anledning att anta att
den sökte kan kom ma att passera pla tsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På reger ingens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklyckc

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.