SFS 1991:485

910485.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:485

Utkom från trycket

den 11 juni 1991

Lag

om ändring i r ättegångsbalken;

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslu t' föreskrivs i fråga om rättegångsb alken^

dels att i 4 kap. 6 § ordet "kyrkobokförd" skall bytas ut mot ""folkbok-

förd",

dels att 10 kap. 1 § s kall ha följande lydelse.

10 kap.

1 §' Laga domstol i tvistemål i allmänhe t är rätten i den ort, där svaran­

den har sitt hemvist.

�r svaranden folkbokförd i S verige anses som hans hemvist den ort där

han var folkbokförd den 1 november föregående år.

För bolag, förening eller annat samfund, stiftelse eller annan sådan

inrättning gälic som hemvist den ort, där styrelsen har sitt säte eller, om

säte för styrelsen ej är bestämt eller styrelse ej finnes, där förvaltningen

föres. Lag samma vare i fråg a om kommun eller annan sådan menighet.

Dödsbo sökes vid den r ätt, där den döde skolat svara.
Den som icke äger känt hemvist vare sig inom eller utom riket sökes där

han uppehåller sig. �r han svensk medborgare och uppehåller han s ig utom

792

' Prop. 1990/91: 153, SkU28. rskr. 320.

' -Senaste lydelse av 4 kap . 6 § 1988: 1328.

' Senaste lydelse 1947:616.

¬

background image

riket eller är hans uppehållsort okänd, sokes han där han inom riket senast

SFS 1991:485

haft hemvist eller uppehållit sig.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 4 kap. 6 § den 1 juli 1991 o ch i övrig t

den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

LAILA FREIV ALDS

Lars Ek 1 yoke
(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.