SFS 1991:364

910364.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i r ättegångsbalken;

utfärdad den 16 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8 kap. 2 och 7 §§, 12 kap. 2 § samt

3! kap. i § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

' Prop. 1990/91; 116. JuU37. rskr. 26 1.

SFS 1991:364

Utkom från tryc ket

den 4 juni 199 1

607

¬

background image

SFS 1991:364

8 kap.

2

Till ledamot av advokatsamfundet får endast den antas som

1. är svensk medborgare eller medborgare i Da nmark, Finland, Island

eller Norge,

2. har hemvist i Sverige,
3. har avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till

domarämbete,

4. har genomgått för a dvokatverksamhet erforderlig praktisk och teo re­

tisk utbildning,

5. har gjort sig känd för redbarhet, och
6. även i övri gt bedöms lämplig att utöva advokatverksamhet.
Advokatsamfundets styrelse får i enskilda fall medge undantag från

antagningskraven såvitt gäller första stycket 1 och 2.

Den som har blivit auktoriserad som advokat i Danmark, Finland,

Island eller Norge i enlighet med där gällande bestämmelser och som

därefter under minst tre år på ett tillfredsställande sätt har tjänstgjort som

biträdande Jurist på advokatbyrå i Sverige skall anses uppfylla kraven

enligt första stycket 3 � 6.

Den som är försatt i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken får inte antas till ledamot. Inte heller får den antas till

ledamot som enligt 3§ lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig

rådgivning i vissa fall, m .m. är förbjuden att utöva rådgivningsverksam­
het.

Lagfaren domare i eller befattningshavare vid allmän domstol eller

allmän åklagare eller kronofogde får inte antas till ledamot; inte heller den
som annars är anställd i statens eller kommuns tjänst eller hos annan
enskild än advokat, om inte advokatsamfundets styrelse medger undantag.

Vad som nu sagts gäller dock inte befattningshavare vid allmän advokat­

byrå.

7 §' En ad vokat, som i sin verksamhet uppsåtligen g�r or ätt eller som
annars förfar oredligt, skall uteslutas ur advokatsamfundet. �r omständig­

heterna mildrande, får i stället varning tilldela s honom.

�&sidosätter en advokat annars sina plikter som advokat, får varning

eller erinran meddelas honom. �r oms tändigheterna synnerligen försvå­

rande, får han uteslutas ur samfundet.

Tilldelas en advokat varning, får han, om det finns särskilda skäl, även

åläggas att utge en straffavgift till samfun det med lägst ettusen och högst

femtontusen kronor.

Frågor om uteslutning som nu sagts, varning, straffavgift eller erinran

prövas av samfundets .styrelse eller, i den mån så bestämts i stadgarna, a v

annat samfundets organ. Har prövningen av sådana frågor överlämnats till

ett sådant organ, är cn a dvokat skyldig att lämna detta organ de uppgifter

som behövs för prövningen.

Inträder beträffande cn advokat sådan omständighet att han enligt 2§

fjärde och femte stycket inte får antas till ledamot av samfundet, är han

skyldig att genast träda ur samfundet. Om han inte gör det, skall styrelsen

608

⬢ Senaste lydelse 1988: 1260.

' Senaste lydelse 1988:167.

¬

background image

forordna om hans uteslutning. Detsamma gäller, om en advokat inte

SFS 1991:364

längre uppfyller medborgarskapskravet enligt 2 § första stycket 1 eller

flyttar ur riket och styrelsen inte medger att han får stå kvar som ledamot

av samfundet.

I beslut varigenom någon uteslutits ur samfundet får förordnas att

beslutet genast skall verkställas.

Brott mot tystnadsplik t enligt 4 § första stycket tredje meningen får inte

åtalas av annan än justitiekanslern. �&tal får väckas endast om det är
påkallat från allmän synpunkt.

12 kap.
2 § "⬢ Såsom ombud må ej brukas annan än den som rätten med hänsyn
till redbarhet, insikter och tidigare verksamhet finner lämplig att vara

ombud i målet.

Ombud skall vara svensk medborgare med hemvist inom riket; dock må

även annan brukas såsom ombud, om rätten med hänsyn till målets

beskaffenhet och övriga omständigheter finner det lämpligen kunna ske.
Med svenskt medborgarskap jämställs medborgarskap i Danmark, Fin­

land, Island eller Norge.

Ej må den vara ombud, som är underårig eller i konkurstillstånd eller

som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

31 kap.

1 § ' Döms den tilltalade for brottet i ett mål där åklagaren för talan,
skall den tilltalade ersätta staten vad som enligt rättens beslut betalats av
allmänna medel för hans inställelse vid rätten under förundersökningen,
för bevisning under förundersökningen eller i rättegången samt i ersät tning

till försvarare. Han skall också ersätta staten för kostnaden att hämta
honom till rätten .

Ersättningsskyldigheten omfattar dock inte kostnader, som inte skäligen

varit motiverade för utredningen, eller kostnader, som vållats genom
vårdslöshet eller försummelse av någon annan än den tilltalade, hans

ombud eller försvarare som utsetts av honom.

Den tilltalade är inte i annat fall än som sägs i 4 § första stycket skyldig

att betala mera än som mots varar det for honom gällande maximibeloppet
för rättshjälpsavgift vid allmän rättshjälp enligt rättshjälpslagen
(1972:429). Har han haft offentlig försvarare i målet , skall maximibelop­

pet mi nskas med vad han har betalat i rådgivningsavgift till förs vararen.

Vad den tilltalade skall betala får jämkas eller efterges, om skäl härtill

föreligger med hänsyn till den tilltalades brottslighet eller hans personliga

och ekonomiska förhållanden.

Om det belopp som den ti lltalade skulle vara skyldig att ersätta understi­

ger en viss av regeringen fastställd gräns, skall ersättningsskyldighet inte
åläggas.

* Senaste lydelse 1988: 1260,

'Senaste lydelse 1990:443.

609

20-SFS 1991

¬

background image

SFS 1991:364

Denna lag träder i kraft den 1 j uli 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.