SFS 1991:847

910847.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:847

om ändring i rättegångsbalken;

utkom från trycket

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 ka p. 3 d §, 18 kap. 8 a § samt 42

kap. 11 och 18 §§ rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

1 kap.

3 d

I tvistemål där förlikning om saken är tillåten skall tingsrätten

alltid bestå av en lagfaren domare, om värdet av vad som yrkas uppenbart

inte överstiger hälften av basbelo ppet enligt lagen (1 962:381) om allmän
försäkring.

Första stycket gäller inte, om en part förs ta gången han sk all föra talan i

målet yrkar att allmänna regler skall tillämpas och därvid gör sannolikt att

den bakomliggande tvisten rör ett högre värde eller att utgången annars är
av synnerlig betydelse för bedömningen av andra föreliggande rättsförhål­
landen. Har talan väckts genom ansökan om betalningsföreläggande, skall
den part som begär att målet överlämnas till tingsrätt senast i samband

därmed framställa yrkande som nyss sagts.

Med värde e nligt första stycket avses det värde som kan antas g älla vid

den 25 juni 1991

' Prop. 1990/91:126. LU34. rskr. 332.

^ Senaste lydelse 1989:656.

1455

¬

background image

SFS 1991:847

tiden for talans väckande. Har talan väckts genom ansökan om betalnings- ,

föreläggande eller handräckning eller som enskilt anspråk i brott mål, avses

värdet vid rättens beslut att tvisten skall handläggas som tvistemål. Vid

bedömningen skall hänsyn inte tas till rättegångskostnaderna.

18 kap.

8 a

I mål där 1 kap. 3 d § första stycket tillämpas gäller följande i

stället for bestämmelserna i 8 §.

Ersättning for rättegångskostnad får inte avse annat än kostnad for
1. rådgivning enligt rättshjälpslagen (1972:429) vid ett tillfälle för vaije

instans,

2. ansökningsavgift,
3. resa och uppehälle för part eller ställföreträdare i samband med

sammanträde eller, om personlig inställelse ej foreskrivits, resa och uppe­

hälle for ombud,

4. vittnesbevisning,
5. översättning av handling.
Ersättning utgår endast i den mån kostnaden varit skäligen påkallad for

tillvaratagande av partens rätt.

Ersättning som anges i a ndra stycket 3 utgår enligt bestämmelser som

regeringen meddelar.

Med kostnad som sägs i andra stycket 1 jämställs kostnad for annan

rådgivning som lämnas av advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå,
i den mån den ej överstiger högsta avgift for rådgivning enligt rättshjälpsla­

gen.

Har målet till en böijan handlagts i annan ordning än som gäller for mål

som avses i denna paragraf, utgår ersättning for kostnad som avser den
tidigare handläggningen enligt de kostnadsregler som gäller for denna.

Har ett mål om betalningsforeläggande eller handräckning överlämnats

till tingsrätt får, om målet därefter avgörs genom tredskodom mot svaran­
den, ersättning även avse skälig k ostnad för en rättegångsskrift eller för

inställelse vid ett sammanträde infor rätten. Sådan ytterligare ersättning

utgår, om inte särskilda skäl föranleder annan bedömning, enligt bestäm­
melser som regeringen med delar.

42 kap.

11 §" I mål där förlikning om saken är tillåten får svaranden foreläggas

att skriftligen avge sv aromål enligt 7 § vid påföljd att tredskodom annars

kan komma att meddelas mot honom. I föreläggandet skall anges vad

svaranden enligt 44 kap. 7 a eller 7 b § skall iaktta for att tredskodom inte
skall kunna meddelas mot honom.

1456

' Senaste lydelse 1989:656.

⬢* Senaste lydelse 1987:747.

¬

background image

18

Ett mål avgörs efter huvudförhandling. Utan sådan forhandling får

SFS 1991:847

rätten dock

1. avgöra ett mål på annat sätt än ge nom dom,

2. meddela tredskodom,
3. meddela dom i an ledning av talan som medgivits eller eftergivits,
4. stadfasta förlikning och
5. även i annat fall meddela dom, om huvudförhandling inte behövs

med hänsyn till utredningen i målet och inte heller begärs av någon av
partema.

Innan ett mål avgörs med stöd av första stycket 5, skall partema, om de

inte kan anses redan ha slutfört sin talan, beredas tillfälle till detta.

Innan ett mål avgörs genom tredskodom enligt 44 k ap. 7 a eller 7 b §,

gäller vad som sägs i andra stycket i frå ga om käranden .

Denna lag träder i kraft de n dag regeringen bestämmer. �ldre föreskrif­

ter gäller fortfarande i fr åga om mål om lag sökning, betalningsföreläggan­

de och handräckning där talan väckts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Senaste lydelse 1987:747.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.