SFS 1992:340

920340.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:340

om ändring i rättegångsbalken;

Utkom från tryc ket

den 27 m aj 1992

utfärdad den 29 april 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 36 kap. 5 § rättegångsbalken skall

ha följande lydelse.

36 kap.
5

Den som till följd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap. 1 § sekretesslagen

(1980; 100) eller någon bestämmelse, till vilken hänvisas i något av dessa
lagrum, inte får lämna en uppgift får inte höras som vittne om denna utan

tillstånd från den myndighet i vars verksamhet uppgiften har inhämtats.

Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykolo­

ger, psykoterapeuter, kuratorer vid familjerådgivningsbyråer, som drivs av

kommuner, landsting, församlingar eller kyrkliga samfälligheter, och deras
biträden får höras som vittnen om något som i denna deras yrkesutövning

anförtrotts dem eller som de i s amband därmed erfarit, endast om det är
medgivet i lag eller den, till vars förmån tystnadsplikten gäller, samtycker
till det. Den som till följd av 9 kap. 4 § sekretesslagen inte får lämna

' Prop. 1991/92:85, KU32, rskr. 222.

' Senaste lydelse 1991:1561.

789

¬

background image

SFS 1992:340

\

uppgifter som avses där får höras som vittne om dem endast om det är
medgivet i lag eller den till vars förmån sekretessen gäller samtycker till
det.

Rättegångsombud, biträden eller försvarare får höras som vittnen om

vad som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast om parten
medger det.

Utan hinder av vad som sägs i andra eller tredje stycket är andra än

försvarare skyldiga att vittna i mål angående brott, för vilket inte är
föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.

Om tystnadsplikt för den som i Svenska kyrkans ordning har vigts till

det kyrkliga ämbetet som präst finns föreskrifter i 36 kap. kyrkolagen
(1992:300). Den som inom något annat trossamfund än Svenska kyrkan är

präst eller den som i sådant samfund intar motsvarande ställning får inte
höras som vittne om något som han eller hon har erfarit under bikt eller

själavårdande samtal.

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen

eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen får höras som vittne om förhål­
landen som tystnadsplikten avser endast i den mån det föreskrivs i nämn­
da paragrafer.

Om någon enligt vad som sägs i denna paragraf inte får höras som vittne

om ett visst förhållande, får vittnesförhör inte heller äga rum med den som

under tystnadsplikt biträtt med tolkning eller översättning.

Denna lag träder i kraft den I januari 1993.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

,3
|i3

K

f/f

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.