SFS 1971:240

710240.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i rättegångsbalken;

given Stockholms slott den 27 maj 1971,

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagen^, funnit gott att i fråga om rättegångsbalken förordna,

dels att 20 kap. 7 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i balken skall införas en ny paragraf, 21 kap. 11 §, av nedan

angivna lydelse.

SFS 1971; 240

Utgiven från trycket

den 15 juni 197 1

20 kap.

7 §2 �&klagare må besluta att icke tala å brott:

1. om det kan antagas, att i händelse av lagföring annan påföljd än

böter icke skulle komma att ådömas och den misstänktes lagföring ej

finnes påkallad ur allmän synpunkt; eller

2. om brottet förövats, innan den misstänkte dömts för annat av ho­

nom förövat brott eller till fullo undergått straff eller annan påföljd
för sådant brott, och det är uppenbart, att brottet i jämförelse med det

1 Prop. 1971:100, JuU 11, rskr 166.

2 S enaste lydelse 1967: 943.

479

¬

background image

SFS 1971:240

andra brottet är med hänsyn till påföljden utan nämnvärd betydelse;
eller

3. om det i annat fall av särskilda skäl är uppenbart, att påföljd ej

erfordras för att avhålla den misstänkte från vidare brottslighet och att
det med hänsyn till omständigheterna ej heller eljest är påkallat, att åtal

väckes; eller

4. om brottet uppenbarligen begåtts under inflytande av sådan själs­

lig a bnormitet, som avses i 33 kap. 2 § brottsbalken, samt sluten psy­
kiatrisk vård eller vård i vårdhem eller specialsjukhus för psykiskt ut­
vecklingsstörda kommer till stånd utan lagföring och åtal ej är påkallat

av särskilda skäl.

Beslut jämlikt första stycket 3 må meddelas endast av riksåklagaren.
Beslut at t ej tala å brott må återkallas, om tillräckliga skäl för beslu­

tet ej längre finnas föreligga.

Närmare föreskrifter om beslut att ej tala å brott meddelas av

Konungen.

21 kap.

11 § Vårdnadshavare som höres enligt 1 § äger rätt till ersättning och

förskott enligt vad om vittne är stadgat. Ersättningen skall gäldas av
statsverket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 27 maj 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

If

ji

SI

Ei

-il

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.