SFS 2016:244 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2016:244 Lag om ändring i rättegångsbalken
160244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 a § rättegångsbalken ska ha

följande lydelse.

1 kap.

3 a §

2

Vid huvudförhandling i tvistemål ska tingsrätten bestå av tre lagfarna

domare, om något annat inte är föreskrivet.

Rätten ska bestå av en lagfaren domare när huvudförhandlingen hålls i för-

enklad form.

I annat fall än som avses i andra stycket är rätten vid huvudförhandlingen

domför med en lagfaren domare om det med hänsyn till målets omfattning
och svårighetsgrad är tillräckligt att en domare sitter i rätten.

Om rätten består av tre lagfarna domare och någon av dessa får förhinder

sedan huvudförhandlingen har påbörjats, är rätten domför med två lagfarna
domare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:56, bet. 2015/16:JuU3, rskr. 2015/16:153.

2 Senaste lydelse 1989:656.

SFS 2016:244

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.