SFS 2016:492 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2016:492 Lag om ändring i rättegångsbalken
160492.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 46 kap. 15 a §, 48 kap. 4 § och

51 kap. 13 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

46 kap.

15 a §

2

Kan saken utredas tillfredsställande, får målet avgöras trots att den

tilltalade har inställt sig endast genom ombud eller har uteblivit, om

1. det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter, fängelse i

högst sex månader, villkorlig dom eller skyddstillsyn eller sådana påföljder i
förening,

2. den tilltalade, sedan han eller hon har delgetts stämning, har avvikit eller

håller sig undan på ett sådant sätt att han eller hon inte kan hämtas till huvud-
förhandlingen eller

3. den tilltalade lider av en allvarlig psykisk störning och hans eller hennes

närvaro därför inte är nödvändig.

Första stycket 1 gäller också vid förverkande av villkorligt medgiven frihet

från fängelse om det inte finns anledning att förverka en strafftid som, sam-
mantagen med ett fängelsestraff som döms ut, överstiger sex månader. Ett be-
slut enligt 34 kap. 3 § brottsbalken ska likställas med de påföljder som anges i
första stycket 1.

I de fall som avses i första stycket 2 får målet avgöras även om den tillta-

lade inte har delgetts kallelse till förhandlingen.

Rättegångsfrågor får avgöras trots att den tilltalade har uteblivit.

48 kap.

4 §

3

Bötesstraff får föreläggas genom strafföreläggande beträffande brott

för vilket böter ingår i straffskalan, dock inte normerade böter. Det finns sär-
skilda bestämmelser om föreläggande av bötesstraff för brott som har begåtts
av någon som är under arton år. Bestämmelsen i 34 kap. 1 § första stycket
brottsbalken är tillämplig vid föreläggande av bötesstraff.

Villkorlig dom eller sådan påföljd i förening med böter får föreläggas

genom strafföreläggande i fall då det är uppenbart att rätten skulle döma till
sådan påföljd. Detta gäller dock inte för brott som har begåtts av någon som

1 Prop. 2015/16:151, bet. 2015/16:JuU30, rskr. 2015/16:241.

2 Senaste lydelse 2014:320.

3 Senaste lydelse 2006:284.

SFS 2016:492

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:492

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

inte har fyllt arton år eller om det finns anledning att förena den villkorliga
domen med en föreskrift om samhällstjänst.

Företagsbot får föreläggas genom strafföreläggande i fall då boten inte

överstiger 500 000 kr.

51 kap.

13 §

4

Hovrätten får avgöra målet utan huvudförhandling, om det är uppen-

bart att överklagandet är ogrundat.

Om saken kan utredas tillfredsställande får hovrätten avgöra målet utan hu-

vudförhandling,

1. om åklagaren har överklagat endast till den tilltalades förmån,
2. om endast den tilltalade har överklagat och hans eller hennes ändrings-

yrkande godtas av motparten,

3. om det inte finns anledning att döma den tilltalade till ansvar eller döma

ut påföljd eller döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller så-
dana påföljder i förening,

4. om parterna har begärt att målet ska avgöras utan huvudförhandling,

eller

5. om ingen av parterna, sedan fråga väckts om avgörande utan huvudför-

handling, haft någon invändning mot detta.

Om en part har begärt huvudförhandling i fall som avses i andra stycket

1�3, ska sådan hållas, om det inte är obehövligt.

Med de påföljder som anges i andra stycket 3 likställs vite och, om det inte

samtidigt är fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet från fängel-
sestraff, beslut enligt 34 kap. 3 § brottsbalken. Det som sägs i andra stycket
3 om villkorlig dom gäller inte villkorlig dom som förenas med föreskrift om
samhällstjänst.

Om överklagandet avser även annat än ansvar, får målet avgöras utan

huvudförhandling endast om denna talan enligt 50 kap. 13 § får prövas utan
huvudförhandling.

För prövning som inte avser själva saken behöver huvudförhandling inte

hållas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2016:37.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.