SFS 2016:562 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2016:562 Lag om ändring i rättegångsbalken
160562.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 45 kap. 4 § rättegångsbalken ska ha

följande lydelse.

45 kap.

4 §

2

I stämningsansökan ska åklagaren uppge:

1. den tilltalade,
2. målsäganden, om någon sådan finns,
3. den brottsliga gärningen med uppgift om tid och plats för dess förövande

och de övriga omständigheter som behövs för dess kännetecknande samt de
bestämmelser som är tillämpliga,

4. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt
5. de omständigheter som gör domstolen behörig, om inte behörigheten

framgår på annat sätt.

Vill åklagaren i samband med att åtalet väcks även väcka talan om enskilt

anspråk enligt 22 kap. 2 §, ska åklagaren i ansökan lämna uppgift om ansprå-
ket och de omständigheter som det grundas på samt de bevis som åberopas
och vad som ska styrkas med varje bevis.

Om den tilltalade är eller har varit anhållen eller häktad på grund av miss-

tanke om brott som omfattas av åtalet, ska åklagaren ange detta i stämnings-
ansökan. Uppgift ska dessutom lämnas om tiden för frihetsberövandet.

Har åklagaren några önskemål om hur målet ska handläggas, bör dessa

anges i stämningsansökan.

Ansökan ska vara undertecknad av åklagaren. En ansökan som ges in på

elektronisk väg ska vara undertecknad med en sådan elektronisk underskrift
som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjäns-
ter för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande
av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen, eller överföras på ett sätt
som uppfyller motsvarande krav på säkerhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

2 Senaste lydelse 2012:326.

SFS 2016:562

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:562

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.