SFS 2016:929 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2016:929 Lag om ändring i rättegångsbalken
160929.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 27 oktober 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 21 kap. 9 §, 23 kap. 10 § och

24 kap. 21 a § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

21 kap.

9 §

Den som är gripen, anhållen eller häktad har rätt att träffa sin försvarare.

Om en försvarare som är utsedd av den misstänkte inte uppfyller de krav som
ställs i 5 § första stycket, får undersökningsledaren eller åklagaren besluta att
den misstänkte inte får träffa sin försvarare om det är nödvändigt för att
sakens utredning inte väsentligen ska försvåras eller för att avvärja fara för
någons liv, fysiska hälsa eller frihet. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla
de skäl som det grundas på. Den misstänkte eller försvararen får begära att
rätten prövar beslutet.

Om den misstänkte har rätt att träffa sin försvarare ska det få ske i enrum.
En offentlig försvarare eller en försvarare som har utsetts av den misstänkte

och meddelats rätten ska kallas till huvudförhandlingen, liksom till andra
sammanträden inför rätten.

23 kap.

10 §

3

Undersökningsledaren bestämmer, med de begränsningar som följer

av andra�sjätte styckena, vem som får närvara vid ett förhör.

Vid ett förhör ska om möjligt ett trovärdigt vittne utsett av undersöknings-

ledaren närvara.

Ett biträde till en person som förhörs har rätt att närvara vid förhöret om det

kan ske utan men för utredningen och om biträdet uppfyller de krav som ställs
på en försvarare i 21 kap. 3 § tredje stycket.

Den misstänkte har rätt att själv närvara och ha sin försvarare närvarande

vid ett förhör som hålls på den misstänktes begäran enligt 18 § andra stycket.
Vid andra förhör med den misstänkte har han eller hon rätt att ha sin försva-
rare närvarande. En försvarare som inte uppfyller de krav som ställs i 21 kap.

1 Prop. 2015/16:187, bet. 2016/17:JuU2, rskr. 2016/17:23.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om
rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband
med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid fri-
hetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under fri-
hetsberövandet, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2008:67.

SFS 2016:929

Utkom från trycket
den 8 november 2016

background image

2

SFS 2016:929

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

5 § första stycket får dock förhindras att närvara om det är nödvändigt för att
sakens utredning inte väsentligen ska försvåras eller för att avvärja fara för
någons liv, fysiska hälsa eller frihet. Vid förhör med någon annan än den
misstänkte får den misstänktes försvarare närvara om det kan ske utan men
för utredningen.

Ett målsägandebiträde har rätt att närvara vid förhör med målsäganden.

Detsamma gäller en stödperson, om hans eller hennes närvaro inte är till men
för utredningen.

När den som hörs är under 15 år bör den som har vårdnaden om honom

eller henne vara närvarande vid förhöret, om det kan ske utan men för utred-
ningen.

Undersökningsledaren får besluta att det som har förekommit vid ett förhör

inte får uppenbaras.

24 kap.

21 a §

4

Den som har frihetsberövats genom gripande enligt 7 § första

stycket, genom överlämnande till en polisman enligt 7 § andra stycket och då
inte har frigetts, genom anhållande eller genom häktning enligt 17 § har rätt
att så snart som möjligt få någon av sina närmaste anhöriga eller någon annan
person som står honom eller henne särskilt nära underrättad om frihetsberö-
vandet. Undersökningsledaren får besluta att skjuta upp en underrättelse om
det är nödvändigt för att sakens utredning inte väsentligen ska försvåras. När
det inte längre finns skäl för beslutet ska en underrättelse lämnas så snart som
möjligt.

Om den frihetsberövade motsätter sig att någon underrättas om frihetsberö-

vandet, får en underrättelse lämnas bara om det finns synnerliga skäl.

En underrättelse behöver inte lämnas om frihetsberövandet har upphört.

Denna lag träder i kraft den 27 november 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:67.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.