SFS 2018:499 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2018:499 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS2018-499.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 9 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 kap. 10 §, 30 kap. 8 § och 48 kap.
9, 17 och 18 §§ rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

17 kap.
10 §
2 En dom ska sättas upp särskilt och skrivas under av de lagfarna
domare som har deltagit i avgörandet.

Om en dom skrivs under elektroniskt, ska det göras med en sådan elektro-

nisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering
och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden
och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

30 kap.
8 §
3 En dom ska sättas upp särskilt och skrivas under av de lagfarna
domare som har deltagit i avgörandet.

Om en dom skrivs under elektroniskt, ska det göras med en sådan elektro-

nisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering
och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden
och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

48 kap.
9 §
4 Ett strafföreläggande godkänns genom att den misstänkte skriver
under och till behörig mottagare lämnar en förklaring, att han eller hon
erkänner gärningen och godtar det straff och den särskilda rättsverkan samt
det enskilda anspråk som tagits upp i föreläggandet. Regeringen kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vem
som ska ta emot en sådan förklaring.

Om en förklaring lämnas elektroniskt, ska den skrivas under med en sådan

avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk
identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre
marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga
lydelsen.

1 Prop. 2017/18:126, bet. 2017/18:JuU31, rskr. 2017/18:264.

2 Senaste lydelse 1996:247.

3 Senaste lydelse 1996:247.

4 Senaste lydelse 2000:299.

SFS

2018:499

Publicerad
den

17 maj 2018

background image

2

SFS

2018:499

17 §5 Ett föreläggande av ordningsbot ska innehålla uppgift om den polis-
man som har utfärdat föreläggandet samt sådana uppgifter som avses i 6 §
2, 3 och 5. Bestämmelserna i 7�9, 11 och 12 a §§ gäller även i fråga om
föreläggande av ordningsbot. Vad som sägs om åklagare i 12 a § ska då i
stället avse polisman.

Om en sådan förklaring som avses i 9 § andra stycket i fråga om ordnings-

bot lämnas i närvaro av en polisman, får den i stället skrivas under med en
sådan elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 910/2014, i den ursprungliga lydelsen.

18 §6 Finner en polisman i omedelbart samband med att ett föreläggande
av ordningsbot utfärdats och godkänts, att föreläggandet innehåller en
uppenbar oriktighet som avser något annat än att ordningsbotsbeloppet är
för lågt, får polismannen, om det kan ske genast, trots 3 § andra stycket ge
den misstänkte tillfälle att återta godkännandet. Görs detta, ska före-
läggandet återkallas. Ett nytt föreläggande får därefter utfärdas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2006:501.

6 Senaste lydelse 1968:193.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.