SFS 1993:10 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1993:10 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1993_10 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:10

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

Utkom från trycket

den 26 januari 1993

utfärdad den 7 januari 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 31 kap. 1 § rättegångsbalken skall

ha följande lydelse.

31 kap.

1 §2 Döms den tilltalade för brottet i ett mål där åklagaren för talan,

skall den tilltalade ersätta staten vad som enligt rättens beslut betalats av

allmänna medel för hans inställelse vid rätten under förundersökningen,
för bevisning under förundersökningen eller i rättegången samt i ersättning
till försvarare. Han skall också ersätta staten för kostnaden att hämta
honom till rätten.

Ersättningsskyldigheten omfattar dock inte kostnader, som inte skäligen

varit motiverade för utredningen, eller kostnader, som vållats genom
vårdslöshet eller försummelse av någon annan än den tilltalade, hans
ombud eller försvarare som utsetts av honom.

Den tilltalade är inte i annat fall än som sägs i 4 § första stycket skyldig

att betala mera av dessa kostnader än vad som skulle ha utgått i grund-
avgift och tilläggsavgift vid allmän rättshjälp enligt rättshjälpslagen
(1972:429). Har han haft offentlig försvarare i målet, skall grundavgiften
minskas med vad han har betalat i rådgivningsavgift till försvararen.

Vad den tilltalade skall betala får jämkas eller efterges, om skäl härtill

föreligger med hänsyn till den tilltalades brottslighet eller hans personliga
och ekonomiska förhållanden.

Om det belopp som den tilltalade skulle vara skyldig att ersätta understi-

ger en viss av regeringen fastställd gräns, skall ersättningsskyldighet inte
åläggas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fall då offentlig försvarare

förordnats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1992/93: 109, bet. 1992/93: JuU12, rskr. 1992/93:104.

2

Senaste lydelse 1991:364.

28

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.