SFS 1994:452 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1994:452 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1994_452 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

806

1

Prop. 1993/94: 159. bet. 1993/94: SfU 17, rskr. 1993/94:338.

2

Senaste lydelse 1993: 1408.

SFS 1994:452

Utkom från trycket
den 7 juni 1994

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 24 kap. 21 § rättegångsbalken

skall ha följande lydelse.

24 kap.

21 §2 Döms den misstänkte för brottet och är han häktad, skall rätten,
enligt de grunder som anges i detta kapitel, pröva om han skall stanna kvar
i häkte till dess domen vinner laga kraft. Om den misstänkte inte är
häktad, får rätten förordna att han skall häktas. I fråga om restriktioner
gäller bestämmelserna i 24 kap. 5 a §.

Vid tillämpningen av första stycket skall bestämmelserna i detta kapitel

om häktning, i de fall där det finns risk för att den misstänkte undandrar
sig straff, gälla även i de fall där det finns risk för att den misstänkte
undandrar sig utvisning. Om rätten har beslutat om utvisning får den
förordna om häktning trots att det för brottet inte är föreskrivet fängelse
ett år eller däröver. Förordnandet om häktning skall dock inte gälla under

background image

den tid då den dömde avtjänar en frihetsberövande påföljd som han har
dömts till i målet.

SFS 1994:452

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

807

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.