SFS 1994:1620 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1994:1620 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1994_1620 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1620
Utkom från trycket

den 28 december 1994

Lag

om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 6 och 8 §§ rättegångs-

balken skall ha följande lydelse.

4 kap.

6 §2 Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare, som är
folkbokförd i kommunen eller, i fråga om nämndeman i hovrätt, i länet
eller den del därav som hör till hovrätten, och som inte är underårig
eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Den som är lag-
faren domare, befattningshavare vid domstol, åklagare, polisman eller
advokat eller den som eljest har till yrke att föra andras talan inför rätta
får inte vara nämndeman.

Ingen får samtidigt vara nämndeman i hovrätt och tingsrätt.

Den som fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyl-

dig att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som
nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter fyra
år.

Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

8 §3 En nämndeman väljs för fyra år. Visar nämndemannen giltigt
hinder, får rätten entlediga honom. �ven den som fyllt sextio år får
avgå som nämndeman. Upphör en nämndeman att vara valbar eller
behörig, förfaller uppdraget.

Avgår nämndeman under tjänstgöringstiden, utses ny nämndeman för

återstående tid. �ndras antalet nämndemän inom domsagan eller länet
får nytillträdande nämndeman utses för kortare tid än som följer av
första stycket.

6131

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Den nya lydelsen av 4 kap. 6 § skall dock tillämpas första gången

efter valet år 1998.

3. Val enligt den nya lydelsen av 4 kap. 8 § skall äga rum första

gången år 1998.

4. Löpande tjänstgöringstid för de nämndemän som har valts enligt

äldre bestämmelser skall vara fyra i stället för tre år.

1

Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69.

2

Senaste lydelse 1991:485.

3

Senaste lydelse 1988:616.

background image

6132

SFS 1994:1620

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.