SFS 1996:1024 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1996:1024 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1996_1024 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1024

Utkom från trycket
den 12 november 1996

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 31 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 44 kap. 7 b och 10 §§ rätte-

gångsbalken skall ha följande lydelse.

44 kap.

7 b §2 Har käranden grundat sitt yrkande på ett skriftligt fordringsbevis
eller på en skriftlig utfästelse som rör annan fullgörelse än betalning, får
tredskodom meddelas även om svaranden efter föreläggande att skrift-
ligen avge svaromål vid påföljd av tredskodom uppfyllt vad som sägs i
7 a § andra stycket men inte förmått visa sannolika skäl för sin inställ-
ning.

Tredskodom enligt första stycket får inte meddelas

1. om kärandens yrkande grundas på ett ömsesidigt förpliktande

avtal och svaranden gör invändning om vederlaget,

2. om tredskodom har meddelats tidigare i saken, eller
3. om käranden motsätter sig det.

1

Prop. 1995/96:211, bet. 1996/97:JuU2, rskr. 1996/97:18.

2

Senaste lydelse 1990:747.

1742

background image

10 §3 Vid återvinning skall handläggningen av målet, i den del åter-
vinning har sökts, fortsätta där den slutade när frågan om tredskodom

togs upp.

En part mot vilken tredskodom meddelas på nytt har inte rätt till åter-

vinning i målet.

SFS 1996:1024

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1990:747.

1743

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.