SFS 1999:117 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1999:117 Lag om ändring i rättegångsbalken
990117.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 4 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels

att 10 kap. 18 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i balken skall införas en ny paragraf, 10 kap. 17 a §, av föl-

jande lydelse.

10 kap.

17 a §

I lagen (1999:116) om skiljeförfarande finns särskilda bestäm-

melser om hinder mot rättegång. Dessa skall beaktas endast efter invändning
av en part.

18 §

�r rätten av annan grund än i 17 eller 17 a § sägs obehörig att upptaga

tvist, som där väckes, skall tvisten dock anses väckt vid rätt domstol, om ej
svaranden i rätt tid gjort invändning om domstolens behörighet eller uteblivit
från första inställelsen eller, då förberedelsen är skriftlig, underlåtit att in-
komma med svaromål. Har svaranden uteblivit eller underlåtit att inkomma
med svaromål, skall kärandens uppgift om de omständigheter, som betinga
domstolens behörighet, tagas för god, om svaranden erhållit del därav och
anledning ej förekommer, att den är oriktig.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:35, bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142.

SFS 1999:117

Utkom från trycket
den 16 mars 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.