SFS 2001:280 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2001:280 Lag om ändring i rättegångsbalken
010280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 23 maj 2001

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels

att rubriken till 7 kap. skall ha följande lydelse,

dels

att 7 kap. 1�6, 8 och 9 §§ samt 48 kap. 14 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 7 §, av följande ly-

delse.

7 kap.

Om åklagare och om jäv mot anställda inom polisväsendet

1 §

2

Allmänna åklagare är:

� riksåklagaren och vice riksåklagaren,
� överåklagare och vice överåklagare, samt
� chefsåklagare, vice chefsåklagare och kammaråklagare.
Närmare bestämmelser om åklagarväsendet meddelas av regeringen.

2 §

3

Riksåklagaren är under regeringen högste åklagare och har ansvaret

för och ledningen av åklagarväsendet.

Vice riksåklagaren är riksåklagarens ställföreträdare. I övrigt får vice riks-

åklagaren i den omfattning som riksåklagaren bestämmer utföra de åklagar-
uppgifter som riksåklagaren får utföra.

Under riksåklagaren har de överåklagare som är myndighetschefer inom

åklagarväsendet ansvaret för och ledningen av åklagarverksamheten.

3 §

4

Riksåklagaren och vice riksåklagaren anställs med fullmakt genom

beslut av regeringen.

4 §

5

Allmänna åklagare utför åklagaruppgifter i tingsrätt och hovrätt. En-

dast riksåklagaren är emellertid allmän åklagare i hovrätt i mål som avses i 2
kap. 2 § första stycket.

Riksåklagaren är allmän åklagare i Högsta domstolen.

1

Prop. 2000/01:92, bet. 2000/01:JuU23, rskr. 2000/01: 207.

2

Senaste lydelse 1974:573.

3

Senaste lydelse 1974:573.

4

Senaste lydelse 1974:573.

5

Senaste lydelse 1981:1312. �ndringen innebär bl.a. att femte stycket upphävs.

SFS 2001:280

Utkom från trycket
den 11 juni 2001

background image

2

SFS 2001:280

Om ett överklagande har gjorts till Högsta domstolen endast av enskild

part, får även en annan allmän åklagare föra talan där, efter förordnande av
riksåklagaren.

5 §

6

Riksåklagaren, överåklagare som är myndighetschefer inom åklagar-

väsendet och vice överåklagare till dessa överåklagare får överta uppgifter
som skall utföras av lägre åklagare.

6 §

7

Om det för åklagare beträffande visst brott finns omständighet som

skulle utgöra jäv mot domare, får han eller hon inte ta befattning med förun-
dersökning, åtal för brottet eller annan åtgärd enligt denna balk. Detsamma
gäller vid fullgörandet av andra åklagaruppgifter.

Jäv får inte grundas på åtgärd som en åklagare har vidtagit på tjänstens

vägnar, eller gärning som förövats mot honom eller henne i eller för hans el-
ler hennes tjänst.

�ven om en åklagare är jävig, får han eller hon vidta åtgärder som inte

utan fara kan uppskjutas.

En fråga om jäv mot åklagare prövas av den överåklagare som är chef för

den myndighet där åklagaruppgiften fullgörs. Riksåklagaren prövar dock jäv
mot vice riksåklagaren och andra åklagare som finns vid Riksåklagaren,
överåklagare och vice överåklagare. Jäv mot riksåklagaren prövas av honom
eller henne.

7 §

8

Inom åklagarväsendet får det finnas biträdande åklagare. Dessa åkla-

gare får i den omfattning som regeringen bestämmer utföra uppgifter som
skall utföras av allmän åklagare. Väckande eller fullföljande av åtal i Högsta
domstolen får dock inte beslutas av någon annan än riksåklagaren.

Riksåklagaren och, i den omfattning regeringen bestämmer, överåklagare

som är myndighetschefer inom åklagarväsendet får förordna extra åklagare
att utföra uppgifter som skall utföras av annan allmän åklagare än riksåkla-
garen eller vice riksåklagaren. Riksåklagaren får också förordna extra åkla-
gare att utföra talan i Högsta domstolen, om ett överklagande har gjorts en-
dast av enskild part.

8 §

9

För särskilda åklagare gäller vad som är föreskrivet för dem.

Ingen annan särskild åklagare än justitiekanslern eller en justitieombuds-

man får besluta att åtal skall väckas eller fullföljas i Högsta domstolen.

9 §

10

Vad som anges i 6 § om åklagare tillämpas även när det gäller an-

ställda inom polisväsendet som har att vidta åtgärd eller meddela beslut en-
ligt denna balk. En fråga om jäv prövas av polismyndigheten.

6

Senaste lydelse 1983:999. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

7

Senaste lydelse 1947:616.

8

Tidigare 7 § upphävd genom 1983:999.

9

Senaste lydelse 1968:79.

10

Senaste lydelse 1984:388.

background image

3

SFS 2001:280

48 kap.

14 §

11

Regeringen får meddela föreskrifter om det högsta belopp, till vilket

ordningsbot får bestämmas, och om andra begränsningar för användningen
av föreläggande av ordningsbot.

Riksåklagaren väljer, i samråd med Rikspolisstyrelsen, ut de brott för

vilka ordningsbot skall bestämmas.

Riksåklagaren bestämmer för olika brott ordningsbotens belopp. Därvid

anges även grunder för beräkning av gemensam ordningsbot för flera brott.
Om det finns särskilda skäl får riksåklagaren uppdra åt överåklagare som är
myndighetschef inom åklagarväsendet att i fråga om vissa brott bestämma
ordningsbotens belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Christina Weihe
(Justitiedepartementet)

11

Senaste lydelse 1974:573.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.