SFS 2005:282 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2005:282 Lag om ändring i rättegångsbalken
050282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 kap. 8 § rättegångsbalken skall

ha följande lydelse.

27 kap.

8 §

2

Om det inte inom den tid som avses i 7 § har väckts åtal eller kommit

in någon begäran till rätten om förlängning av tiden eller om det annars inte
längre finns skäl för beslag, skall beslaget omedelbart hävas.

Har beslut fattats enligt 4 a § om att ett beslagtaget föremål skall lämnas

ut, får beslaget hävas först tre veckor efter det att en underrättelse om beslu-
tet enligt 4 a § andra stycket har sänts till den hos vilken beslaget har gjorts.
Om denne medger det, får dock beslaget hävas omedelbart. Detsamma gäl-
ler, om rätten fastställer ett beslut enligt 4 a § om att föremålet skall lämnas
ut.

Om någon har framställt ett anspråk på ett beslagtaget föremål eller yrkat

att en viss åtgärd skall vidtas med detta föremål, utan att det har fattats beslut
enligt 4 a § om att föremålet skall lämnas ut, får beslaget hävas först tre
veckor efter det att en underrättelse om att beslaget kan komma att hävas har
sänts till den som framställt anspråket. Om denne medger det, skall dock be-
slaget hävas omedelbart. Av underrättelsen skall det framgå hos vem besla-
get har gjorts. Den som beslaget har gjorts hos behöver inte underrättas i
detta fall.

Ett beslag hävs av rätten eller, om beslaget inte har meddelats eller fast-

ställts av rätten, av undersökningsledaren eller åklagaren. Har den som drab-
bats av beslaget begärt rättens prövning av ett beslut enligt 4 a § om att ett
beslagtaget föremål skall lämnas ut, hävs beslaget av rätten.

När målet avgörs, skall rätten pröva om ett beslag fortfarande skall bestå.

Om målet avgörs genom dom, skall tredje stycket inte tillämpas. Rätten får i
samband med dom besluta om beslag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

2 Senaste lydelse 2003:163.

SFS 2005:282

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

2

SFS 2005:282

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.