SFS 2006:284 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2006:284 Lag om ändring i rättegångsbalken
060284.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 6 april 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 48 kap. 2, 4 och 5 §§ rättegångs-

balken skall ha följande lydelse.

48 kap.

2 §

2

Strafföreläggande enligt detta kapitel innebär att den misstänkte till

godkännande omedelbart eller inom viss tid föreläggs ett bötesstraff efter
vad åklagaren anser att brottet bör föranleda. Under förutsättningar som
anges i 4 § andra stycket får strafföreläggande avse villkorlig dom eller så-
dan påföljd i förening med böter. Av 5 a § framgår att ett strafföreläggande
också får omfatta ett enskilt anspråk som avser betalningsskyldighet.

Föreläggande av ordningsbot enligt detta kapitel innebär att den miss-

stänkte till godkännande omedelbart eller inom viss tid föreläggs ett bötes-
straff efter vad som bestämts enligt 14 §.

�r brott förenat med egendoms förverkande, annan sådan särskild rätts-

verkan eller särskild rättsverkan i form av avgift enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond, skall också denna föreläggas den misstänkte till godkän-
nande. Detsamma gäller kostnad för blodprovstagning och blodundersök-
ning som avser den misstänkte och som har gjorts för utredning om brottet. I
fråga om sådan kostnad tillämpas bestämmelserna om särskild rättsverkan.

�r brott förenat med företagsbot skall också denna genom strafföreläg-

gande föreläggas den misstänkte till godkännande.

4 §

3

Bötesstraff får föreläggas genom strafföreläggande beträffande brott,

för vilket böter ingår i straffskalan, dock inte normerade böter. Det finns sär-
skilda bestämmelser om föreläggande av bötesstraff för brott som har be-
gåtts av någon som är under arton år. Bestämmelsen i 34 kap. 1 § första
stycket 2 brottsbalken är tillämplig vid föreläggande av bötesstraff.

Villkorlig dom eller sådan påföljd i förening med böter får föreläggas ge-

nom strafföreläggande i fall då det är uppenbart att rätten skulle döma till så-
dan påföljd. Detta gäller dock inte för brott som har begåtts av någon som
inte har fyllt 18 år eller om det finns anledning att förena den villkorliga do-
men med en föreskrift om samhällstjänst.

1 Prop. 2005/06:59, bet. 2005/06:JuU13, rskr. 2005/06:169.

2 Senaste lydelse 1996:1624.

3 Senaste lydelse 1998:605.

SFS 2006:284

Utkom från trycket
den 3 maj 2006

background image

2

SFS 2006:284

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Företagsbot får föreläggas genom strafföreläggande i fall då boten inte

överstiger 500 000 kr.

5 §

4

Strafföreläggande får inte utfärdas,

om förutsättningar för allmänt åtal inte föreligger,
om i föreläggandet inte tas upp alla brott av den misstänkte, vilka enligt

åklagarens vetskap föreligger till bedömning, eller

om målsäganden förklarat att han eller hon avser att föra talan om enskilt

anspråk i anledning av brottet som avser annat än betalningsskyldighet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 1994:1412.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.