SFS 2003:338 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2003:338 Lag om ändring i rättegångsbalken
030338.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om rättegångsbalken att 7 kap.

2 § skall ha följande lydelse.

7 kap.

2 §

2

Riksåklagaren är under regeringen högste åklagare och har ansvaret

för och ledningen av åklagarväsendet.

Vice riksåklagaren är riksåklagarens ställföreträdare. I övrigt får vice riks-

åklagaren i den omfattning som riksåklagaren bestämmer utföra de åklagar-
uppgifter som riksåklagaren får utföra.

Om det finns särskilda skäl får regeringen, efter anmälan av riksåklaga-

ren, förordna en överåklagare att för viss tid fullgöra åklagaruppgifter som
får utföras av vice riksåklagaren.

Under riksåklagaren har de överåklagare som är myndighetschefer inom

åklagarväsendet ansvaret för och ledningen av åklagarverksamheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2002/03:113, bet. 2002/03:JuU19, rskr. 2002/03:210.

2

Senaste lydelse 2001:280.

SFS 2003:338

Utkom från trycket
den 16 juni 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.