SFS 2005:438 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2005:438 Lag om ändring i rättegångsbalken
050438.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 kap. 13 § rättegångsbalken skall

ha följande lydelse.

20 kap.

13 §

2

Har någon genom brott blivit dödad, har hans eller hennes efter-

levande make, bröstarvinge, förälder eller syskon samma rätt som måls-
ägande att ange brottet eller föra talan om det.

Avlider eljest den, mot vilken brott är begånget eller som därav blivit för-

närmad eller lidit skada, äge närstående, som nu sagts, samma rätt att angiva
brottet eller tala därå, som tillkom den avlidne, om icke av omständigheterna
framgår, att denne ej velat angiva eller åtala brottet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.

2 Senaste lydelse 1971:875.

SFS 2005:438

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.