SFS 2022:484 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2022:484 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS2022-484.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 19 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 kap. 25 § rättegångsbalken ska ha
följande lydelse.

27 kap.
25 §
2 När tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation
eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation har lämnats, får de
tekniska hjälpmedel som behövs för åtgärden användas.

I 9 kap. lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation finns bestäm-

melser om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig
övervakning av elektronisk kommunikation som gäller för den som driver
verksamhet som avses i den lagen.

Denna lag träder i kraft den 3 juni 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Brandell
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302.
2 Senaste lydelse 2012:281.

SFS

2022:484

Publicerad
den

26 maj 2022

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.