SFS 2022:630 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2022:630 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS2022-630.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 7 § rättegångsbalken ska ha
följande lydelse.

4 kap.
7 §
2 Val av nämndemän i tingsrätt förrättas av kommunfullmäktige.

Val av nämndemän i hovrätt förrättas av regionfullmäktige. I Gotlands

län förrättas valet av kommunfullmäktige i Gotlands kommun.

Valet ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många väljande

som motsvarar det tal man får om samtliga väljandes antal delas med det
antal personer valet avser ökat med 1. Bestämmelser om förfarandet vid
sådant proportionellt val finns i lagen (2022:629) om proportionella val i
kommuner och regioner.

Vid val av nämndemän ska det eftersträvas att nämndemannakåren får en

allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och
yrke. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig samman-
sättning, bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän
eller som tjänstgjort kortast tid.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Emma Pleiner
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:125, bet. 2021/22:KU36, rskr. 2021/22:316.
2 Senaste lydelse 2019:837.

SFS

2022:630

Publicerad
den

1 juni 2022

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.