SFS 2022:668 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2022:668 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS2022-668.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 kap. 18 och 33 §§ rättegångsbal-
ken ska ha följande lydelse.

27 kap.
18 §
2 Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation innebär att med-
delanden, som i ett elektroniskt kommunikationsnät överförs eller har över-
förts till eller från ett telefonnummer eller annan adress, i hemlighet avlyss-
nas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet
i meddelandet.

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation får användas vid en

förundersökning om

1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två

år,

2. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
3. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, kapning, sjö-

eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller
5 b § brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

4. uppror, väpnat hot mot laglig ordning eller brott mot medborgerlig fri-

het enligt 18 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken,

5. högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, obehörig befatt-

ning med hemlig uppgift, grov obehörig befattning med hemlig uppgift eller
olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige, mot främmande makt eller
mot person enligt 19 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 10 a eller 10 b § brottsbalken,

6. företagsspioneri enligt 26 § lagen (2018:558) om företagshemligheter,

om det finns anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag av eller
har understötts av en främmande makt eller av någon som har agerat för en
främmande makts räkning,

7. terroristbrott, samröre med en terroristorganisation, finansiering av

terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, offentlig uppmaning till
terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, rekrytering till terrorism eller
särskilt allvarlig brottslighet, utbildning för terrorism eller särskilt allvarlig
brottslighet eller resa för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet enligt
4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 § terroristbrottslagen (2022:666),

8. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1�7, om en

sådan gärning är belagd med straff, eller

1 Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324.
2 Senaste lydelse 2022:316.

SFS

2022:668

Publicerad
den

8 juni 2022

background image

2

SFS

2022:668

9. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att

brottets straffvärde överstiger fängelse i två år.

Ett tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ger

också rätt att vidta åtgärder som anges i 19 §.

33 §3 Om det gäller sekretess enligt 15 kap. 1 eller 2 §, 18 kap. 1, 2 eller
3 § eller 35 kap. 1 eller 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
uppgifter som avses i 32 §, ska en underrättelse enligt 31 § skjutas upp till
dess att sekretess inte längre gäller.

Om det på grund av sekretess inte har kunnat lämnas någon underrättelse

inom ett år från det att förundersökningen avslutades, behöver underrättel-
sen inte lämnas.

En underrättelse enligt 31 § ska inte lämnas, om förundersökningen angår
1. brott som avses i 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller 5 b § brottsbalken, om brottet

innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

2. brott som avses i 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
3. brott som avses i 18 kap. 1, 3, 5 eller 6 § eller 19 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 10 a, 10 b, 12 eller 13 § brottsbalken,

4. brott som avses i 3 eller 4 kap. brottsbalken, om brottet är av det slag

som anges i 18 kap. 2 § eller 19 kap. 11 § samma balk,

5. brott som avses i 26 § lagen (2018:558) om företagshemligheter, om

det finns anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag av eller har
understötts av en främmande makt eller av någon som har agerat för en
främmande makts räkning,

6. brott som avses i 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 § terroristbrottslagen (2022:666),

eller

7. försök, förberedelse eller stämpling till brott som anges i 1�6 eller

underlåtenhet att avslöja sådant brott, om gärningen är belagd med straff.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Billung
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2018:559.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.