SFS 2006:890 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2006:890 Lag om ändring i rättegångsbalken
060890.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 kap. 2 § och 51 kap. 25 § rätte-

gångsbalken skall ha följande lydelse.

29 kap.

2 §

2

�ver fråga, som hör till rättegången, skall röstas särskilt.

�ver frågor som avser ansvar skall röstas i ett sammanhang. Om det kan

påverka utgången i målet, skall dock röstas särskilt angående

1. frågan om den tilltalade begått gärningen och hur denna i sådant fall

skall bedömas,

2. frågor om åtgärder, som inte avser påföljd men som har omedelbar be-

tydelse för bestämmande av påföljd,

3. frågan om påföljd, utom såvitt gäller storleken av dagsbot, föreskrifter,

varning, övervakning, förlängning av prövotid eller verkställighet av på-
följd,

4. återstående frågor som avser ansvar.
Anser någon ledamot att den tilltalade skall överlämnas till särskild vård

av annat slag än som avses i 32 kap. 5 § brottsbalken, skall före omröstning
enligt andra stycket 3 röstas särskilt angående denna mening.

51 kap.

25 §

3 Hovrätten får inte med anledning av den tilltalades överklagande el-

ler av åklagarens överklagande till hans eller hennes förmån döma till en
brottspåföljd som är att anse som svårare eller mer ingripande för den tillta-
lade än den som tingsrätten dömt till. Hovrätten får dock överlämna till sär-
skild vård enligt 31 eller 32 kap. brottsbalken eller, om tingsrätten beslutat
om sådan vård, döma till annan påföljd.

Vid tillämpningen av första stycket skall sluten ungdomsvård enligt 32

kap. 5 § brottsbalken jämställas med fängelse.

Har tingsrätten förenat villkorlig dom eller skyddstillsyn med en föreskrift

som förutsätter samtycke och samtycker den dömde inte längre till föreskrif-

1 Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294.

2 Senaste lydelse 1998:605.

3 Senaste lydelse 1998:605.

SFS 2006:890

Utkom från trycket
den 26 juni 2006

background image

2

SFS 2006:890

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

ten, får hovrätten trots första stycket döma till en svårare eller mer ingri-
pande påföljd.

Hovrätten får inte med anledning av ett överklagande som anges i första

stycket besluta om utvisning, om tingsrätten inte har meddelat sådant beslut,
eller bestämma längre tid än tingsrätten gjort för förbud för den tilltalade att
återvända till Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.