SFS 2003:1146 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2003:1146 Lag om ändring i rättegångsbalken
031146.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels

att 27 kap. 18�21 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i 27 kap. skall införas fem nya paragrafer, 26�30 §§, samt när-

mast före 26 § en ny rubrik av följande lydelse.

27 kap.

18 §

2

Hemlig teleavlyssning innebär att telemeddelanden, som befordras

eller har befordrats till eller från ett telefonnummer, en kod eller annan tele-
adress, i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för
återgivning av innehållet i meddelandet.

Hemlig teleavlyssning får användas vid förundersökning angående
1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,
2. försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om sådan gärning

är belagd med straff eller

3. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brot-

tets straffvärde överstiger fängelse i två år.

19 §

3

Hemlig teleövervakning innebär att uppgifter i hemlighet hämtas in

om telemeddelanden som befordras eller har befordrats till eller från en viss
teleadress eller att sådana meddelanden hindras från att nå fram.

Hemlig teleövervakning får användas vid förundersökning angående
1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex må-

nader,

2. brott enligt 4 kap. 9 c § brottsbalken, brott enligt 16 kap. 10 a § brotts-

balken som inte är att anse som ringa, brott enligt 1 § narkotikastrafflagen
(1968:64), brott enligt 6 § första stycket lagen (2000:1225) om straff för
smuggling, eller

3. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1 eller 2, om

sådan gärning är belagd med straff.

1

Prop. 2002/03:74, bet. 2003/04:JuU2, rskr. 2003/04:14.

2

Senaste lydelse 1995:1230.

3

Senaste lydelse 2000:1234.

SFS 2003:1146

Utkom från trycket
den 30 december 2003

background image

2

SFS 2003:1146

20 §

4

Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning får ske endast om

någon är skäligen misstänkt för brottet och åtgärden är av synnerlig vikt för
utredningen. �&tgärden får endast avse

1. en teleadress som under den tid som tillståndet avser innehas eller har

innehafts av den misstänkte eller annars kan antas ha använts eller komma
att användas av den misstänkte, eller

2. en teleadress som det finns synnerlig anledning att anta att den miss-

tänkte under den tid som tillståndet avser har ringt till eller på annat sätt kon-
taktat eller kommer att ringa till eller på annat sätt kontakta.

Avlyssning eller övervakning får inte avse telemeddelanden som endast

befordras eller har befordrats inom ett telenät som med hänsyn till sin be-
gränsade omfattning och omständigheterna i övrigt får anses vara av mindre
betydelse från allmän kommunikationssynpunkt.

21 §

5

Frågor om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning prövas

av rätten på ansökan av åklagaren.

I ett beslut att tillåta hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning

skall det anges vilken teleadress och vilken tid tillståndet avser. Tiden får
inte bestämmas längre än nödvändigt och får, såvitt gäller tid som infaller
efter beslutet, inte överstiga en månad från dagen för beslutet.

I tillstånd till avlyssning eller övervakning skall det särskilt anges om åt-

gärden får verkställas utanför allmänt tillgängliga telenät.

Offentligt ombud

26 §

Offentliga ombud skall bevaka enskildas integritetsintressen i ären-

den hos domstol om hemlig teleavlyssning.

Ett offentligt ombud har rätt att ta del av vad som förekommer i ärendet,

att yttra sig i ärendet och att överklaga rättens beslut.

27 §

Regeringen förordnar för tre år i sänder personer som kan tjänstgöra

som offentliga ombud. Under treårsperioden får vid behov ytterligare perso-
ner förordnas för återstående del av perioden.

Ett offentligt ombud skall vara svensk medborgare och skall vara eller ha

varit advokat eller ha varit ordinarie domare. Ett offentligt ombud får inte
vara i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Regeringen skall inhämta förslag på lämpliga kandidater från Sveriges ad-

vokatsamfund och Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet.

Ett offentligt ombud får trots att regeringens förordnande har upphört slut-

föra pågående uppdrag.

28 §

När en ansökan om hemlig teleavlyssning har kommit in till rätten,

skall rätten så snart som möjligt utse ett offentligt ombud i ärendet och hålla
ett sammanträde. Vid sammanträdet skall åklagaren och det offentliga om-
budet närvara.

4

Senaste lydelse 1995:1230.

5

Senaste lydelse 1995:1230.

background image

3

SFS 2003:1146

Om ärendet är så brådskande att ett dröjsmål allvarligt skulle riskera syftet

med tvångsmedlet, får sammanträde hållas och beslut fattas utan att ett
offentligt ombud har varit närvarande eller annars fått tillfälle att yttra sig.

Ett uppdrag som offentligt ombud gäller även i högre rätt.

29 §

I fråga om ersättning till offentligt ombud tillämpas bestämmelserna i

21 kap. 10 § första och andra styckena samt 10 a §.

30 §

Den som förordnats som offentligt ombud i ett ärende får inte obehö-

rigen röja vad han eller hon i ärendet fått kännedom om.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2004 i fråga om 27 § och i övrigt den

1 oktober 2004. Tillstånd till hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervak-
ning för tid före rättens beslut får inte avse tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.