SFS 2010:1056 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2010:1056 Lag om ändring i rättegångsbalken
101056.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 36 kap. 5 § rättegångsbalken ska

ha följande lydelse.

36 kap.

5 §

2

Den som till följd av 15 kap. 1 eller 2 §, 16 kap. 1 § eller 18 kap. 5, 6

eller 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller någon bestäm-
melse, till vilken det hänvisas i något av dessa lagrum, inte får lämna en upp-
gift får inte höras som vittne om uppgiften utan att den myndighet, i vars
verksamhet uppgiften har inhämtats, har gett sitt tillstånd.

Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer,

psykoterapeuter, familjerådgivare enligt socialtjänstlagen (2001:453) och
deras biträden, samt auktoriserade patentombud och deras biträden såvitt
avser patenträttsliga angelägenheter enligt 2 § 1 lagen (2010:1052) om auk-
torisation av patentombud, får höras som vittnen om något som i denna deras
yrkesutövning har anförtrotts dem eller som de i samband därmed har erfarit,
endast om det är medgivet i lag eller den, till vars förmån tystnadsplikten
gäller, samtycker till det. Den som till följd av 24 kap. 8 § offentlighets- och
sekretesslagen inte får lämna uppgifter som avses där får höras som vittne
om dem endast om det är medgivet i lag eller den till vars förmån sekre-
tessen gäller samtycker till det.

Rättegångsombud, biträden eller försvarare får höras som vittnen om vad

som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast om parten medger
det.

Utan hinder av vad som sägs i andra eller tredje stycket föreligger skyldig-

het att vittna för

1. advokater och deras biträden, dock ej försvarare, i mål angående brott

för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,

2. andra än försvarare och advokater samt deras biträden i mål angående

brott som avses i 10 kap. 21 och 23 §§ offentlighets- och sekretesslagen och

3. den som har uppgiftsskyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen i

mål enligt 5 kap. 2 § eller 6 kap. 6, 13 eller 14 § samma lag eller enligt lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

1 Prop. 2009/10:202, bet. 2009/10:NU20, rskr. 2009/10:383.

2 Senaste lydelse 2010:575.

SFS 2010:1056

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:1056

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Den som är präst inom ett trossamfund eller den som i ett sådant samfund

har motsvarande ställning får inte höras som vittne om något som han eller
hon har erfarit under bikt eller enskild själavård.

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller

2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen får höras som vittne om förhållanden som
tystnadsplikten avser endast i den mån det föreskrivs i nämnda paragrafer.

Om någon enligt vad som sägs i denna paragraf inte får höras som vittne

om ett visst förhållande, får vittnesförhör inte heller äga rum med den som
under tystnadsplikt biträtt med tolkning eller översättning.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.