SFS 2012:449 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

120449.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 a § rättshjälpslagen (1996:1619)

ska ha följande lydelse.

2 a §

2

Rättshjälp ska beviljas under de förutsättningar som anges i artikel

46 i rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om dom-
stols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar
samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet

3 eller i artikel 15 i Haagkon-

ventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av under-
håll till barn och andra familjemedlemmar

4, om den rättssökande behöver ju-

ridiskt biträde och detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. I ett sådant
fall tillämpas inte 2 och 6–9 §§, 11 § 2 och 23–25 §§.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:110, bet. 2011/12:CU25, rskr. 2011/12:220.

2 Senaste lydelse 2011:605.

3 EUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004).

4 EUT L 192, 22.7.2011, s. 51 (Celex 22011A0722).

SFS 2012:449

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.