SFS 2014:252 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

140252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);

utfärdad den 16 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 § rättshjälpslagen (1996:1619)

ska ha följande lydelse.

19 §

2

Den som har beviljats rättshjälp behöver inte betala ansökningsavgift,

tilläggsavgift eller expeditionsavgift enligt förordningen (1987:452) om av-
gifter vid de allmänna domstolarna, ansökningsavgift i mål enligt lagen
(1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning eller avgift enligt
15 § 1–3 avgiftsförordningen (1992:191).

Den som har beviljats rättshjälp i en angelägenhet som lett till ett verkställ-

bart avgörande eller i ett mål om verkställighet behöver inte betala utsök-
ningsavgifter hos Kronofogdemyndigheten.

Den som har beviljats rättshjälp behöver inte betala några kostnader för

kungörelser i mål eller ärenden vid domstol.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:77, bet. 2013/14:JuU20, rskr. 2013/14:210.

2 Senaste lydelse 2006:724.

SFS 2014:252

Utkom från trycket
den 7 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.